Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Makabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Karanasan sa Asya


Sa March 22, 2022, Na-host ang Knowledge SUCCESS Makabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Karanasan sa Asya. Itinampok ng webinar ang mga karanasan mula sa apat na organisasyon sa rehiyon ng Asia na nagtatrabaho upang magkatuwang na lumikha ng mga programang pangkabataan., tiyakin ang kalidad ng mga serbisyo ng FP/RH para sa mga kabataan, bumuo ng mga patakarang pangkabataan, at matugunan ang mga pangangailangan ng FP/RH ng mga kabataan sa iba't ibang antas ng sistema ng kalusugan. Na-miss mo ba ang webinar o gusto mo ng recap? Magbasa para sa isang buod, at sundan ang mga link sa ibaba para mapanood ang recording.

Webinar. Makabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Karanasan sa AsyaMakabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Asia Experience ay inorganisa at na-host ng Knowledge SUCCESS project at pinangasiwaan ni Grace Gayoso Pasion, Knowledge SUCCESS Regional Knowledge Management Officer para sa Asya. Kasama ang mga tagapagsalita:

  • Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Pilipinas sa Paggamit ng Human-Centered Design (HCD) para marinig ang mga Teenage Voices sa Pilipinas.
  • Abhinav Pandey, Ang YP Foundation, India sa Engaging Youth for FP/RH Advocacy.
  • Kewal Shrestha, Samahan ng mga Samahang Kabataan, Nepal sa Pagsubaybay na Pinamunuan ng Komunidad.
  • Anu Bista at Sanjiya Shrestha, Family Planning Association ng Nepal (FPAN) sa Paghahatid ng Serbisyo sa Kabataang May Kapansanan.

Tinalakay ng mga tagapagsalita ang kanilang mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan sa pagdidisenyo ng mga programang pangkalusugan ng kabataan, pakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng patakaran at mga tagapagpatupad ng programa upang talakayin ang mga isyu sa FP/RH para sa mga kabataan, pakikilahok ng mga kabataan sa pagbuo ng pananagutan sa lipunan sa kanilang mga komunidad, at mahahalagang pagsasaalang-alang para sa mga programa na naglalayong magbigay ng mga serbisyong sekswal at reproductive na kalusugan para sa mga kabataan.

Mga Pangunahing Highlight

Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Pilipinas: Paggamit ng HCD para Marinig ang Teenage Voices sa Pilipinas

Ang USAID ReachHealth ginamit ng pangkat HCD upang makipag-usap sa mga kabataan at kanilang mga kapanalig; nasa proseso, natutunan nilang tingnan ang mga hamon ng FP/RH mula sa kanilang pananaw. Ang mga insight na nakuha mula sa mga malalim na pag-uusap na ito ay nakatulong sa proyekto na malaman ang tungkol sa mga katotohanan ng pagiging isang nagdadalaga at kabataan sa Pilipinas, kasama na ang mga isyung SRH na kanilang nararanasan. Isang mahalagang insight na lumitaw mula sa mga workshop ay kailangang magkaroon ng higit na diin sa pagpigil sa mga unang pagbubuntis, sa halip na mabilis na paulit-ulit na pagbubuntis. Ang isa pang mahalagang insight ay ang mga magulang ay hindi madalas na nilagyan ng mga tool sa komunikasyon upang tulungan silang talakayin ang mga potensyal na bawal na paksa tulad ng pag-ibig., kasarian, at mga relasyon. Batay sa mga insight na ito, ang mga plano sa pagpapatupad ay idinisenyo upang mabisang maabot ang mga kabataan sa Pilipinas at maakit sila sa FP/RH.

"Ang isang mahalagang pananaw na lumitaw mula sa mga workshop ay kailangang magkaroon ng higit na diin sa pagpigil sa mga unang pagbubuntis., sa halip na mabilis na paulit-ulit na pagbubuntis.”

Ang layunin ng limang taong proyekto ng USAID ReachHealth ay bawasan ang hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga serbisyo ng FP/RH at bawasan ang mga rate ng pagbubuntis ng mga kabataan sa ang Pilipinas. Ang proseso ng HCD ay nakatulong sa koponan na magdisenyo ng isang pambansang kampanya sa komunikasyon ng kabataan na umabot na sa libu-libong kabataan. Ang website ay ilulunsad ngayong taon, na may mga campaign materials sa Filipino para madaling makuha ng mga kabataan at kanilang mga magulang. Ang Pahina ng Facebook ay umabot na ng higit sa 23.4 milyong natatanging manonood, karamihan sa kanila ay mga magulang (34–54 taong gulang) ng mga kabataang nagbibinata.

Tinapos ni Jeffry ang kanyang presentasyon sa isang pakiusap sa mga nagpapatupad ng programa: “Kailangan nating makausap [mga kabataan]. Kailangan nating matuto sa kanila. At kailangan nating ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kanila sa pagpapatupad ng bago, tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga komunidad."

Panoorin ang video: 9:25–17:22

Meaningfully engaging youth Jeffry Lorenzo

Abhinav Pandey, Ang YP Foundation, India: Engaging Youth for FP/RH Advocacy

Ang mga kabataan sa buong mundo ay nahaharap sa maraming hamon, ang ilan sa mga ito ay naririnig at nauunawaan ng mga tagapagbigay ng serbisyo at mga gumagawa ng desisyon. Gayunpaman, karaniwan para sa mga gumagawa ng desisyon na ipagpalagay na alam nila kung ano ang kailangan ng kabataan at magdisenyo ng mga plano batay sa kanilang mga pagpapalagay, sa halip na makisali sa mga kabataan sa paglikha ng mga inisyatiba na nilalayong makaapekto sa kanilang buhay at kapakanan. Ang YP Foundation sa India ay nasa isang social equity, hustisya, at misyon ng mga karapatan para marinig ang mga boses ng kabataan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbuo ng pamumuno at ecosystem ng mga kabataan upang direktang makisali sa kanila sa paggawa ng desisyon.

Paghakbang Tungo sa Pagpapahusay ng Mga Istraktura ng Patakaran (MGA HAKBANG) ay isang autonomous, grupong boluntaryong pinamumunuan ng mga kabataan na nagtatrabaho tungo sa pag-uuna ng makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan (MARAMI) sa pambansa- at mga patakaran at programa sa antas ng estado na nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. Ang pamumuno ng mga kabataan ay pinangangalagaan at pinalalakas upang sila mismo ay makapagtaguyod sa mga gumagawa ng patakaran at mga gumagawa ng desisyon upang ipaalam ang mga hakbangin na idinisenyo upang matugunan ang kanilang mga natatanging pangangailangan.

Panoorin ang video: 18:40–26:05

Meaningfully engaging youth Abhinav Pandey

Kewal Shrestha, Samahan ng mga Samahang Kabataan, Nepal: Pagsubaybay na Pinamunuan ng Komunidad: Pagbuo ng Pananagutang Panlipunan sa Pamamagitan ng Pakikipag-ugnayan ng Kabataan

Ang Association of Youth Organizations Nepal (AYON) sumusuporta sa kakayahan ng mga kabataan na subaybayan ang mga lokal na serbisyong pampubliko para sa kabataan at pagtugon sa kasarian. Ang AYON ay bumubuo at nagkoordina ng mga lokal na grupo ng kabataan, pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagtataguyod para sa kabataan- at mga isyu na may kaugnayan sa kasarian sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtuturo. Ginagamit ng mga grupo ng kabataan ang Card ng Iskor ng Komunidad (CSC), isang social accountability tool, upang magsagawa ng pana-panahong pagsubaybay, talakayan, at pagbuo ng action plan kasama ang mga service provider para maidokumento at maipatupad ang mga kinakailangang pagbabago. Halimbawa, ang mga grupo ay nagtataguyod para sa mga banyong neutral sa kasarian, pag-access sa mga produktong sanitary, mga hakbang sa pagkontrol para sa human trafficking at karahasan na nakabatay sa kasarian, mga pagsisikap na bawasan ang mga agwat sa suweldo sa pagitan ng mga manggagawang manggagawang babae at lalaki, at pag-aalis ng mga nakapipinsalang gawi ng child marriage at menstrual segregation. Sa pamamagitan ng gawaing ito, Hinihikayat ng AYON ang muling pagbuo ng diwa ng bolunterismo, paglinang ng mga lokal na tagapagturo sa antas ng komunidad, at koordinasyon at paghahanay ng mga pagsisikap sa pamahalaan.

“Ang AYON ay bumubuo at nagkoordina ng mga lokal na grupo ng kabataan, pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagtataguyod para sa kabataan- at mga isyu na may kaugnayan sa kasarian sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtuturo.”

Panoorin ang video: 27:09–37:00

Meaningfully engaging youth photo of Kewel Shrestha

Anu Bista, Family Planning Association ng Nepal (FPAN): Paghahatid ng Serbisyo sa Kabataang May Kapansanan

FPAN, sa pakikipagtulungan sa Family Federation ng Finland, ay nagpapatupad ng pilot project na nagbibigay ng mga serbisyo ng FP/RH sa mga may kapansanan. Ang FPAN ay nagpapatupad ng maraming diskarte, kabilang ang home-based at community-based na pangangalaga sa pamamagitan ng Reproductive Health Female Volunteers (RHFV). Pinapakilos din nito ang mga peer educator sa pamamagitan ng social media, kabilang ang isang Facebook Messenger group na magagamit ng kabataan upang direktang makipag-usap sa mga peer educator kung hindi sila komportable na hayagang talakayin ang kanilang mga kapansanan. Nilalayon ng FPAN na mainstream at ganap na isama ang mga serbisyong ito sa loob ng mga kasalukuyang alok nito.

Panoorin ang video: 38:25–49:27

Meaningfully engaging youth photo of Any Bista

Si Sanjiya Shrestha—ang unang blind model ng Nepal—ay isa sa anim na peer educator ng FPAN na nabubuhay na may kapansanan. Sinusuportahan niya ang mga kapantay sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng FPAN's Youth Champion initiative. Ibinahagi ni Sanjiya kung paano niya ginagamit ang Facebook Messenger para tumulong mga kabataang may kapansanan i-access ang impormasyon, pagpapayo, at mga serbisyo. Ang mga Youth Champions ng FPAN ay aktibo sa mga paaralan at komunidad, pakikipag-ugnayan sa mga kabataan at kanilang mga magulang pati na rin sa mga tagapagbigay ng serbisyo.

Ang grupo ay nagsasagawa rin ng mga health awareness camp para mapabuti ang mga pamamaraan ng paghahatid ng serbisyo para sa mga kabataang may kapansanan. Tinalakay din ni Sanjiya ang iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon na kailangan para makapaghatid ng mga serbisyo depende sa kapansanan, kabilang ang pagbibigay ng mga paglalarawan ng audio, sign language, at mga modelo para sa hands-on na pag-aaral.

Panoorin ang video: 49:31–52:03

Meaningfully engaging youth photo of Sanjiya Shrestha

Kabataan Bilang Disenyo, Hindi Lamang ang mga Implementer ng SRH Programs and Policy

Ang mga kabataan ay isang magkakaibang grupo, na may iba't ibang pangangailangan ng SRH batay sa kanilang kasarian, lokasyon, kakayahan, oryentasyong sekswal, atbp. Binigyang-diin ng lahat ng mga tagapagsalita ang kritikal na pangangailangan na makabuluhang makisali sa mga kabataan nang maaga, pati na rin sa buong proseso ng disenyo at pagpapatupad, upang tunay na bumuo ng mga programang tumutugon sa kabataan. Kabataan dapat ang mga taga-disenyo, hindi lang ang mga nagpapatupad, ng mga programang para sa kanila. Inirerekomenda din ng mga tagapagsalita ang aktibong pakikipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki at pakikipagtulungan sa mga stakeholder ng gobyerno upang matiyak na ang mga programa at mapagkukunan ay nakahanay.. Napag-usapan din nila ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga magulang, mga tagapagbigay ng serbisyo, at mga gumagawa ng patakaran upang matiyak na naiintindihan nila ang mga kabataan at ang kanilang mga pangangailangan sa SRH.

Ang mga kabataan ang namumuno ngayon—hindi bukas—para sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang buhay.

Tanong & Sagot

Tanong para sa USAID ReachHealth: Paano mo matitiyak na ginagamit ng mga magulang ang Facebook page? Kasosyo namin ang Department of Health at Commission on Population para i-promote ang page. At saka, ang pinakamahalagang bagay para sa pakikipag-ugnayan ng mga magulang ay upang matiyak na ang lahat ng mga post ay naglalaman ng kalidad ng nilalaman.

Tanong para sa FPAN: Mukhang mas naabot na ang mga babaeng may kapansanan kaysa lalaki. Mayroon bang mga kultural na hamon na kinakaharap ng mga lalaki? Mayroon kaming anim na peer educator na may mga kapansanan, at karamihan sa kanila ay babae. Ito ay maaaring isang kadahilanan na nag-aambag. Gayundin, nalaman namin na ang mga lalaki ay bumibisita sa mga klinikang pangkalusugan nang mas madalas kaysa sa mga babae, na maaaring dahil sa bahagi ng kultural na pananaw na "malakas ang mga lalaki."

Tanong para sa YP Foundation India: Anong mga pag-aaral o karanasan ang maibabahagi mo sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP at SRHR? Karamihan sa atin 52 ang mga miyembro ay nagmula sa magkakaibang pinagmulan at magkakaibang kasarian, kabilang ang mula sa LGBT community. Ang mga programa sa panlipunan at pagbabago ng pag-uugali ay mahalaga upang makipag-ugnayan sa mga lalaki para sa adbokasiya ng FP/RH. Ang mas maraming aktibidad na nakasentro sa pakikipag-ugnayan ng lalaki, ang dami nilang magiging engaged.

Question for AYON: Anong payo ang mayroon ka para sa mga organisasyon na napagtanto na hindi sila naging matagumpay sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan? Ang mga kabataan ay dapat na kasangkot sa disenyo at pagpaplano, hindi lang implementasyon. Sa Nepal, tayo [kabataan] tapos na 40% ng populasyon, kaya hindi mo kami mapapansin.

Babae sa isang adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.
Pranab Rajbhandari

Tagapamahala ng Bansa, Breakthrough ACTION Nepal, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Pranab Rajbhandari ay ang tagapamahala ng bansa/senior panlipunang pagbabago sa pag-uugali (SBC) tagapayo para sa CCP/ Breakthrough ACTION Nepal. Siya ang pinuno ng partido para sa SBC Systems Strengthening project mula 2018–2020, ang deputy chief ng party/SBCC advisor para sa Health Communication Capacity Collaborative (HC3) Proyekto sa Nepal mula 2014–2017, at pinamunuan ang pangkat ng SBC para sa CCP sa loob ng Suaahara Project mula 2012–2014. Mula 2003–2009, kasama siya sa mga proyekto ng ASHA at IMPACT na pinondohan ng USAID ng FHI 360 sa iba't ibang tungkulin bilang espesyalista sa komunikasyon, pinuno ng pangkat ng programa/tagapayo ng SBCC, at opisyal ng programa. Siya ay nakapag-iisa na sumangguni sa pambansa at internasyonal para sa USAID, AT, at mga proyekto ng GIZ. Mayroon siyang Master's degree sa Public Health mula sa Mahidol University, Bangkok, at isang Master's degree sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan.

6.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap