தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

ஆஷ்லே ஜாக்சன்

ஆஷ்லே ஜாக்சன்

துணை இயக்குனர் , பயனுள்ள கருத்தடை விருப்பங்களை விரிவுபடுத்துதல் (EECO)

Ashley Jackson is the Deputy Director of Expanding Effective Contraceptive Options (EECO), a global project funded by USAID. Led by WCG Cares in partnership with Population Services International (பி.எஸ்.ஐ) and other partners, EECO introduces new contraceptive product options with the potential to address unmet need for family planning. Before joining PSI in 2013, Ashley worked for EngenderHealth and Management Sciences for Health. She also lived in Benin as a Fulbright Fellow. Ashley holds an MSPH from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

கருத்தடை முறைகளைக் கொண்ட பெண் | 20 அத்தியாவசிய வளங்கள்: கருத்தடை தயாரிப்பு அறிமுகம்