தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

எரிக் ராமிரெஸ்-ஃபெரெரோ

எரிக் ராமிரெஸ்-ஃபெரெரோ

Senior Technical Director, MOMENTUM Integrated Health Resilience/IMA World Health

டாக்டர். Eric Ramirez-Ferrerois the senior technical director for MOMENTUM Integrated Health Resilience and leverages over 25 years of experience in senior technical and leadership positions in sexual and reproductive health and rights. Prior to joining MOMENTUM, he was the technical director of USAID’s Evidence to Action. He was instrumental in contributing to the evidence base of couple-focused interventions, advancing thinking regarding method choice, and championing young people’s meaningful engagement in policy processes. டாக்டர். Ramirez-Ferreroholds an MPH in Population, Family and Reproductive Health from Johns Hopkins University, an MSc in Global Health Policy from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and a Ph.D. in medical anthropology and feminist theory from Stanford University.

மூன்று பெண்கள் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள்
ராணி எஸ்தர்