खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Leigh Wynne

Leigh Wynne

प्राविधिक सल्लाहकार, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, जनसंख्या र पोषण, FHI 360

Leigh Wynne, MPH is a Technical Advisor in the Global Health, जनसंख्या र पोषण (GHPN) department at FHI 360. उनको विशेषज्ञताको क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान उपयोग समावेश छ, परिवार नियोजन, reproductive health and gender. Her tasks include synthesizing research results and programmatic experience into materials that meet global needs and promote evidence-based practices, building and maintaining partnerships; facilitating dissemination meetings, trainings and technical consultations; and supporting strategic advocacy, scale-up and institutionalization activities.

युवा इमान्जीले FHI 360 को दुई अन्य मेन्टरिङ कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा निर्माण गर्छ, अन्यका मकविरी (किशोर किशोरी र युवा महिलाहरु को लागी) र भिजेको (साझेदारहरूसँग पुरुषहरूको लागि).