தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

டாக்டர். நரேஷ் பிரதாப் கே.சி

டாக்டர். நரேஷ் பிரதாப் கே.சி

Administrator, நேபாளத்தின் குடும்பக் கட்டுப்பாடு சங்கம் (FPAN)

டாக்டர். Naresh Pratap KC is the administrator of Family Planning Association of Nepal (FPAN). அவர் முடிந்துவிட்டது 32 years of extensive experience in government service in Nepal, leading large and complex programs through program planning, development implementation, மற்றும் மேலாண்மை. He led key national entities under the Ministry of Health and Population serving as a director for Family Health Division (FHD), Logistics Management Division (LMD), Management Division, and National Center for AIDS and STD Control (NCASC). He was the chief of country for the Expanded Program on Immunization (EPI) and helped launch the Measles Campaign 2005, one of the biggest public health events in Nepal. He provided significant leadership to set the foundation for and establish the country’s maternal health program, the best health program in Nepal. He has supported disease-specific policy formulation with strong technical collaboration between national NGOs and civil society organizations. He has consulted with WHO in Indonesia and Sudan; worked for Mjanyana Hospital, Eastern Cape, தென்னாப்பிரிக்கா; and as a TB Educator for Project HOPE, Uzbekistan. டாக்டர். Naresh has an MPH, எம்.டி, and Diploma in Tuberculosis and Epidemiology (DTCE).

உயர்த்திய கைகள்