खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

हन्ना वेबस्टर

हन्ना वेबस्टर

प्राविधिक अधिकारी, FHI 360

Hannah Webster, MPH, FHI 360 मा ग्लोबल हेल्थ, जनसंख्या, र अनुसन्धान विभागमा प्राविधिक अधिकारी हुनुहुन्छ। उनको भूमिकामा, उनले परियोजना सञ्चालन, प्राविधिक सञ्चार र ज्ञान व्यवस्थापनमा योगदान दिन्छिन्। उनको विशेषज्ञताका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुसन्धान उपयोग, समानता, लिङ्ग र यौन र प्रजनन स्वास्थ्य समावेश छ।

A trainer from Pathfinder International holding a male condom
Nurses. Credit: U.S. Department of State
A hand holding a male condom