खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

मारी टिएन

मारी टिएन

वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार, जोन स्नो, इंक।

Marie Tien JSI मा स्वास्थ्य रसद केन्द्र संग एक वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार छ। केन्द्रले उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक परेको बेला र जहाँ गर्भनिरोधकहरू उपलब्ध गराउन स्थानीय, दिगो समाधानहरूका साथ स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाहरूलाई सुदृढ गर्दै औषधि र स्वास्थ्य वस्तुहरूमा समान पहुँचको माध्यमबाट मानिसहरूको स्वास्थ्य र कल्याण सुधार गर्न काम गर्दछ। Marie प्रजनन स्वास्थ्य र खोप कार्यक्रमहरूको लागि प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रम र सञ्चालन व्यवस्थापन प्रदान गर्दछ।

A woman in a warehouse smiling while wearing a hardhat and holding a pen and clipboard