खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Stevie O. डेनियल

Stevie O. डेनियल

सम्पादक, अनुसन्धान उपयोग (वैश्विक स्वास्थ्य, जनसंख्या, र पोषण), FHI 360

Stevie O. Daniels FHI 360 मा अनुसन्धान उपयोग टोलीका सम्पादक हुन् जसमा HIV, प्रमुख जनसंख्या, परिवार नियोजन, कृषि, र बिरुवा विज्ञानमा अनुसन्धान र लेखनको अनुभव छ। उनीसँग अङ्ग्रेजीमा बीए र कृषिमा बीएस छ र उनीसँग सम्पादक र लेखकको रूपमा ३० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ र साथै प्रकाशनहरूको विकास, डिजाइन र उत्पादनको प्रबन्ध छ।

Male Contraceptive Initiative website header: A man and a woman sit together on a couch, touching foreheads.
Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).