खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

र अर्को कुरा

Plant sprouts through wooden planks
a pencil and piece of paper
pen and paper