खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

ECHO

DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, and the copper IUD. Photo credit: Leanne Gray