தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வெபினார்

நேபாளத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சுகாதார ஊழியர் ஊசி மூலம் கருத்தடை வழங்குகிறார்
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
மூன்று இளம் பெண்களும் ஒரு பையனும் ஒரு கல்வி அமைப்பில் ஒன்றாக கவனத்துடன் கேட்கிறார்கள். Crédit d'image: பி.எஸ்.ஐ
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது