தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

ஃபர்மாதா சேயே

ஃபர்மாதா சேயே

அசோசியே டி புரோகிராம், PATH

Farmata Seye ஒரு அசோசியே டி புரோகிராம் qui soutient le Travail de PATH en matière d'Autosoins, de Projets de Santé Sexuelle மற்றும் Reproductive மற்றும் de Maladies அல்லாத Transmissibles. Elle apporte un appui டெக்னிக் au ministère de la Santé pour la coordination du groupe des Pionniers de l'Autosoin et l'élaboration de lignes directrices Nationales. Elle détient un Master en Gestion de Projet மற்றும் பங்களிப்பு aux Activites de suivi மற்றும் மதிப்பீடு, aux analyses documentaires, de plaidoyer en santé. Elle a soutenu la formation மற்றும் l'assurance de la qualité des données pour une evaluation pilote de l'apprentissage en ligne du DMPA-SC, déployée par le ministère de la Santé du Sénégal, au cours de la première லா கோவிட்-19 . Elle a appuyé des sessions de renforcement de capacités, des activites de communication, d'animation d'ateliers virtuels et présentiels. Farmata détient également un certificat en Recherche Biomédicale du program CITI (Collaborative Intitutionnal பயிற்சி முயற்சி).

Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Illustration of hands holding an injectable