தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

இசிடோர் சின்கொண்டோ

இசிடோர் சின்கொண்டோ

நாட்டின் தொடர்பு திட்ட மேலாளர், இன்ட்ராஹெல்த் புர்கினா

Specialiste en Gestion de Projets, expert sécialisé dans les கேள்விகள் de coordination, management, renforcement des compétences et l'accompagnement des Acteurs Multi pays des ministères de la santé des pays du partenariat de Ouagadouges et LA CEDUGOU de santé dans le domaine de la planification familiale மற்றும் aussi de l'intégration des programmes PFPP, à la Santé de la mère et de l'enfant et à la ஊட்டச்சத்து. Isidore Sinkondo, est présentement Responsable program en Liaison avec les pays au niveau de IntraHealth Burkina depuis 2018 நியோனாடேல், இன்ஃபேன்டைல் (SRMNI) மற்றும் லா நியூட்ரிஷன் en Afrique de l'Ouest francophone, facilité par un Commité directeur regroupant les partenaires comme l'OMS AFRO, USAID/WA, l'UNFPA/WCARO, l'OOOAS, FPhpie30, லா SAGO மற்றும் IntraHealth.

A group of African people standing on a stage. Photo credit: La Communauté de Pratique PFPP intégrée à la SMNI/Nutrition
Several Young and Alive Youth Fellowship participants gather together at the 2nd Social Entrepreneurship workshop in Tanzania. Photo credit: Mwinyihija Juma at Young and Alive Initiative