தேட தட்டச்சு செய்யவும்

காப்பகங்கள்

பார்வைகள் வழிசெலுத்தல்

நிகழ்வு காட்சிகள் வழிசெலுத்தல்

இன்று

HIPs CHW கற்றல் வட்டங்கள் தொகுப்பு வெபினார்

சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்களை சுகாதார அமைப்புகளில் ஒருங்கிணைப்பதைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் அளவிடுதல் பற்றிய விவாதத்திற்கு அறிவு வெற்றி திட்டத்தில் சேரவும். சமூக சுகாதார பணியாளர் திட்டங்கள் ஒரு இன்றியமையாத பகுதியாகும் […]