தேட தட்டச்சு செய்யவும்

KM பயிற்சி தொகுப்பு

அறிவு மேலாண்மை தொடர்பான வலைப்பதிவு இடுகைகளைப் படிக்கவும்

Attendees Creating Illustrations at the Self-care Learning Circles in Senegal
Attendees Creating Illustrations at the Self-care Learning Circles in Senegal
"Share" diagram illustration set on pink background
Road map illustration to reach FP/RH initiatives
Illustration of a brain with images of science books, microscope, syringe, data charts above as resources that feed the mind.
Instructor teaching a course to a classroom filled with adult students
Knowledge SUCCESS colleagues and session speaker captured with the director of OP, Marie Ba, during the Knowledge SUCCESS session.
animated group of professionals in a discussion surrounding a table
Group of diverse individuals joined together in unity
Mother in Sylla Diongto, Senegal holding her infant in a purple cloth.