தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

குடும்பக் கட்டுப்பாடு கூட்டாண்மை

a Christmas present
Niger_Maradi_Zinder | Scott Dobberstein/ USAID/Sahel
Building Peace Across Borders in East Africa | Tine Frank /USAID East Africa Regional | Members of women’s forums are enjoying their newfound voice and role in cross border peace building
Bangladeshi Youth Participate in a Townterview | Credit: State Department/Public Domain
People collect data in a mangrove forest. Image credit: PATH Foundation Philippines, Inc.