தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

கினியா

Photo Credit: Joshua Yospyn/JSI, courtesy of flickr
Photo Credit: Joshua Yospyn/JSI, courtesy of flickr