தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

மடகாஸ்கர்

காலவரிசை A health worker provides injectable contraception to a woman in Nepal
People walking on a street during daytime. Photo credit: gemmmm/Unsplash