தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

வழிகாட்டுதல்

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.
Participants in an Anyaka Makwiri mentoring session. Photo: FHI 360.