தேட தட்டச்சு செய்யவும்

Webinaire AmplifyPF அல்லது டோகோ: Acès à des informations et Services de santé reproductive de qualité

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

செர் சாம்பியன் டு திட்டமிடல் குடும்பம்,


Un prochain webinaire donnera un aperçu de l'impact des jeunes champions dans la sensibilisation à la PF/SR parmi leurs ஜோடிகள். Découvrez les informations ci-dessous !


க்ளிக்வெஸ் ஐசிஐ voir tous les numéros précédents de தட் ஒன் திங்.


வௌஸ் அவெஸ் யுனே ஐடி "தட் ஒன் திங்" ? என்வாய்ஸ்-நூஸ் உங்கள் பரிந்துரைகள்.

நோட்ரே சாய்க்ஸ் செட்டே செமெய்ன்

Webinaire AmplifyPF அல்லது டோகோ: Acès à des informations et Services de santé reproductive de qualité

Le projet AmplifyPF Togo a identifié et formé 15 paires de jeunes champions dans cinq zones d'intervention. Ils ont collaboré avec les présidents des chambres de commerce préfectorales pour établir une strategie de mobilization et de sensibilisation des jeunes et des olecents. Ce webinaire, disponible en anglais et en français, présentera les resultats de l'intervention. Inscrivez-vous பங்கேற்பாளர் au webinaire le 25 mai à 10h30 EDT ஊற்றவும்.