खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

human-centered design/HCD

समय रेखा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने संसारभरका मानिसहरूको दृष्टान्त
फाउन्टेन कप ओभरफ्लो. छवि क्रेडिट: फ्लिकर प्रयोगकर्ता "Spookygonk", https://www.flickr.com/photos/spookygonk/245315375 / फ्लिकर क्रिएटिव कमन्स
PHARE explored how programs can use existing and emerging technologies to reach young people with FP/RH information. फोटो: PSI.
Man and Woman Search for Information on Laptop Computer