Mag-type para maghanap

Tag:

kabataan/kabataan

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang infographic ng mga taong nananatiling kumokonekta sa internet
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
Nakikipagsosyo ang USAID sa mga bansa sa buong sub-Saharan Africa upang mabawasan ang mga kahinaan sa pagbabago ng klima at gawing mas matatag ang mga ekonomiya at kabuhayan. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Mahal Ako ni Herve, USAID sa Africa.
International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap