Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Kasarian, Pagbabago ng Klima, at Diyalogo na Batay sa Solusyon

Timbangin ng mga Lider ng Kabataan


Noong Setyembre 2021, Kaalaman TAGUMPAY at ang Patakaran, Adbokasiya, at Komunikasyon na Pinahusay para sa Populasyon at Kalusugan ng Reproduktibo (PACE) Project inilunsad ang una sa isang serye ng mga diyalogo na hinimok ng komunidad sa Diskurso ng People-Planet Connection platform na ginagalugad ang mga ugnayan sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Mga kinatawan mula sa limang organisasyon, kabilang ang mga pinuno ng kabataan mula sa Population, Environment, Development ng PACE Youth Multimedia Fellowship, naghain ng mga tanong sa talakayan upang hikayatin ang mga kalahok sa buong mundo sa mga ugnayan sa pagitan ng kasarian at pagbabago ng klima. Ang isang linggo ng dialogue ay nakabuo ng mga dynamic na tanong, obserbasyon, at solusyon. Narito ang sinabi ng mga lider ng kabataan ng PACE tungkol sa kanilang karanasan at sa kanilang mga mungkahi kung paano maisasalin ang diskurso sa mga konkretong solusyon.

Mga Pinuno ng Kabataan ng PACE

Sakinat Bello

Sakinat Bello
Break-Free Mula sa Plastic Awareness Initiative

Mubarak Idris

Mubarak Idris
Bridge Connect Africa Initiative (BCAI)

Brenda Mwale

Brenda Mwale
Platform ng Green Girls

Joy Hayley Munthali

Joy Munthali
Platform ng Green Girls

T: Ibahagi nang maikli ang iyong karanasan sa paglilingkod bilang isang lead facilitator para sa dialogue ng People-Planet Connection.

Mubarak Idris, Bridge Connect Africa Initiative (BCAI), Nigeria: Nakatutuwang magkaroon ng bukas na mga diyalogo tungkol sa pagbabago ng klima at mapaminsalang kaugalian at gawi ng kasarian. Ang ilan sa mga kalahok ay nakipag-ugnayan sa akin upang matuto nang higit pa, na nagpapakita kung gaano kailangan ang diskursong ito.

Sakinat Bello, Break-Free Mula sa Plastic Awareness Initiative, Nigeria: Ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan mula sa iba't ibang bansa, na nagpapakita ng mga isyu babae at babae ang mukha sa panahon ng paglilipat na nauugnay sa klima ay nakikita at hindi maaaring palampasin. May pangangailangan para sa multisectoral approach para matugunan ang mga isyung ito.

Joy Munthali at Brenda Mwale, Platform ng Green Girls, Malawi: Isa itong bago at nakakakilig na karanasan para pag-usapan namin integrasyon ng kasarian at mga entry point para sa empowerment ng kababaihan sa mga tugon sa pagbabago ng klima.

T: Maikling ibahagi ang iyong background sa paksa. Paano nauugnay ang iyong pakikilahok sa talakayan sa gawain ng iyong organisasyon?

SB: Nagtatrabaho ako bilang direktor ng programa para sa Break-Free From Plastic Awareness Initiative, isang non-governmental na organisasyon na gumagawa upang lumikha ng kamalayan at pagkilos upang labanan ang pagkasira ng kapaligiran. Nagsusumikap kaming gawing relatable ang sustainability para sa bata at matanda habang nagbibigay ng praktikal at napapanatiling solusyon para matugunan ang mga isyu, lalo na ang pinalakas na rate ng pagbabago ng klima sa Nigeria.

MI: Nagtatrabaho ako bilang tagapamahala ng mga digital campaign para sa BCAI, isang nongovernmental na organisasyon na nagsisilbing magbigay ng kapangyarihan sa mga kabataan, kababaihan, at babae na may kapani-paniwala at de-kalidad na impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo upang makagawa ng matalinong mga pagpipilian. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na komunidad sa hilagang Nigeria upang palakasin ang boses ng mga kabataang babae at secure na mga pangako mula sa mga pinuno ng estado sa pamamagitan ng paglikha at pagpapalaganap ng mga nakakahimok, batay sa ebidensya na adbokasiya na mga video na nakatuon sa pagwawakas ng child marriage at pagpapataas ng access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya ng kabataan.

JM at BM: Kami ay mula sa Green Girls Platform, isang organisasyong pinamumunuan ng babae na nagtatrabaho sa pagpapalakas ng mga babae at kababaihan, lalo na ang pagbibigay sa mga babae at babae ng napapanatiling mga opsyon sa adaptasyon sa pagbabago ng klima na gumagana sa kanilang mga konteksto. Isa sa aming mga kasalukuyang proyekto ay isang kampanyang adbokasiya sa gender mainstreaming sa pagpapatupad ng climate change management policy sa Malawi.

Q: Ano ang isang kawili-wiling obserbasyon o komento na napansin mo mula sa talakayan?

JM at BM: Ang pinakanamumukod-tanging obserbasyon para sa amin ay kung paanong ang mga multilateral na pondo, tulad ng Green Climate Fund, na itinakda upang tugunan ang pagbabago ng klima ay hindi matagumpay na naisagawa ang kasarian sa kanilang mga istratehiya sa pagpapatupad.

SB: Napansin ko na ang mga pagsisikap ay mas nakatuon sa mabilis at panandaliang tugon kapag may mga isyu, sa halip na pagaanin ang mga ito bago mangyari o magbigay ng pangmatagalang tugon.

Q: Ano ang isang tanong na sa tingin mo ay kailangang tuklasin nang mas malalim?

SB: Ano ang mga maikli at pangmatagalang napapanatiling tugon na kailangan upang makatulong na matugunan ang kahinaan ng mga kababaihan at mga batang babae tungkol sa pagbabago ng klima?

MI: Ako ay isang matatag na naniniwala [sa] solusyon-driven na dialogue na ipaalam sa mga mamamayan kung paano matiyak na wawakasan natin ang mapaminsalang mga pamantayan ng kasarian. Mahalaga para sa atin na magkaroon ng bukas na pag-uusap at brainstorming session kung paano magbibigay ng mga solusyon na magbubunga ng mga mamamayang may kamalayan sa kapaligiran na nagtataguyod ng kasarian. pagkakapantay-pantay.

JM at BM: Paano natin maisasama ang kasarian nang mas may layunin sa mga tugon at adaptasyon sa pagbabago ng klima sa antas ng komunidad, pambansa, at internasyonal?

"Mahalaga para sa amin na magkaroon ng bukas na pag-uusap at mga sesyon ng brainstorming kung paano magbigay ng mga solusyon na magbubunga ng mga mamamayang may kamalayan sa kapaligiran na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian."

Mubarak Idris

Q: Ano ang gusto mong gawin sa impormasyon mula sa talakayan? Paano mo imungkahi na gamitin ito?

JM at BM: Gagamitin namin ang impormasyong nakalap upang makabuo ng mga kampanya ng adbokasiya na sadyang nakatuon sa pagsasama ng kasarian sa mga tugon sa pagbabago ng klima at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Makakatulong din ito sa amin na mag-organisa ng mga campaign ng kamalayan sa gender mainstreaming sa mga pagtugon sa klima upang ang mga babae at babae ay malaman at sana ay sumali sa aming mga kampanya sa adbokasiya.

MI: Gagamitin ko ang impormasyong nakalap upang ipaalam sa aking mga pag-uusap tungkol sa populasyon, kalusugan, at [ang] kapaligiran. Kailangang malaman ng mga kabataan kung paano nakakaapekto ang mga mapaminsalang kaugalian ng lipunan sa kanilang kalidad ng buhay at pag-access sa mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan.

SB: Ginamit ko ang impormasyong ito sa mga focus group discussion tungkol sa mga kababaihan at pagbabago ng klima upang pukawin ang pag-uusap at nilalayon kong gamitin ito sa mga hinaharap na talakayan, kapwa sa online at offline na mga platform, upang ipaalam ang mga desisyon at magbigay ng inspirasyon. pagbabago.

Building Human Capital in Africa: The Future of a Generation | Credit: World Bank, Grant Ellis
Pinasasalamatan: World Bank, Grant Ellis

Tungkol sa Youth Champion Discussion Leads


Platform ng Green Girls

Pahayag ng misyon: Pagtiyak na ang mga batang babae at kabataang babae sa Malawi ay may napapanatiling adaptasyon at pagpapagaan
mga opsyon na magbibigay-daan sa kanila at sa kanilang mga pamilya na maiahon sa kahirapan.

Mga prayoridad sa adbokasiya:

  • Higit pang mga puwang para sa mga kababaihan at babae upang aktibong lumahok sa mga aktibidad sa pagbabago ng klima.
  • Proteksyon at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga babae at babae (lalo na ang karahasan na nakabatay sa kasarian na nagreresulta mula sa pagbabago ng klima).
  • Isang malinis at malusog na kapaligiran para sa lahat.

Bridge Connect Africa Initiative

Pahayag ng misyon: Malikhaing umaakit sa mga kabataan tungo sa pagpapalakas at pagbuo ng boses sa paligid ng kababaihan
karapatan, kalusugan at karapatan sa sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan, at edukasyon ng mga babae sa kanilang mga komunidad.

Mga prayoridad sa adbokasiya:

  • Kalusugan at karapatan sa sekswal at reproductive.
  • Edukasyon ng mga babae.
  • Karapatan ng kababaihan.
  • Masusuportahang pagpapaunlad.

Break-Free mula sa Plastic Awareness Initiative

Pahayag ng misyon: Pagtuturo, pagbibigay kapangyarihan, at pag-iisa sa mga tao upang isulong ang epektibong mga solusyon sa pagbabago ng klima.

Mga prayoridad sa adbokasiya:

  • Deforestation at pagkasira ng kapaligiran.
  • Sustainable energy.
  • Pagpapanatili ng mga species ng halaman at hayop.

Ang mga tugon sa itaas ay bahagyang na-edit para sa haba at kalinawan. Ang karagdagang suporta sa editoryal ay ibinigay nina Heidi Worley at Elizabeth Leahy Madsen ng PACE Project.

Tess E. McLoud

Tagapayo sa Patakaran, PRB

Si Tess E. McLoud ay isang Policy Advisor sa People, Health, Planet team ng PRB, kung saan nagtatrabaho siya sa adbokasiya para sa multisectoral development initiatives na tumutugon sa mga ugnayan sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Ang kanyang trabaho ay sumasaklaw sa mga sektor kabilang ang kalusugan ng reproduktibo at kapaligiran, na may pagtuon sa gawaing nakaharap sa bansa sa Africa at Asia. Sa iba pang mga bagay, nagtrabaho siya sa community-based development bilang Peace Corps volunteer sa Thailand, pinangunahan ang isang inisyatiba sa climate change resilience sa UNESCO, at pinamahalaan ang mga programa sa kalusugan ng reproduktibo sa francophone Africa kasama ang Ipas. Si Tess ay mayroong Bachelor's in anthropology at French mula sa Dartmouth, at Master's in French na may pagtuon sa internasyonal na pag-unlad mula sa Middlebury.