Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

FP/RH Champion Spotlight: Likhaan Center for Women's Health Inc.


Gusto ng Knowledge SUCCESS ang feedback mula sa aming mga mambabasa. Gusto naming marinig kung paano nakikinabang ang aming mga mapagkukunan sa iyong trabaho, kung paano namin mapapabuti, at ang iyong mga ideya para sa site. Kamakailan, binanggit mo ang pagnanais ng higit pang mga insight na partikular sa iyong mga bansa at ang konteksto kung saan ka nagtatrabaho. Huwag nang magsabi pa! Itatampok namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa pambansang antas sa isang serye na tinatawag na "FP/RH Champion Spotlight." Ang aming layunin ay mag-udyok ng mga bagong partnership at magbigay ng nararapat na kredito sa mga nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo na may panrehiyong pokus.

Ngayong linggo, ang aming itinatampok na organisasyon ay Likhaan Center for Women's Health Inc.

FP/RH Champion Spotlight banner with blue highlights behind the words FP/RH Champion Spotlight. Spotlight graphics are in the four corners of the rectangular graphic.

Organisasyon

Likhaan Center for Women's Health Inc.

Lokasyon

Pilipinas

Ang trabaho

Ang Likhaan ay isang non-government, nonprofit na organisasyon na itinatag noong 1995 upang tumugon sa mga pangangailangang sekswal at reproductive health ng mga babaeng dumaranas ng kahirapan. Nagpapatakbo ito ng mga programang pangkalusugan na nakabatay sa komunidad na nakaangkla sa tatlong estratehiya: edukasyon sa komunidad at mobilisasyon; pagkakaloob ng pangunahin, pinagsamang sekswal, at reproductive health (SRH) na pangangalaga; at adbokasiya para sa mga nakabatay sa karapatan at patas na mga patakarang pangkalusugan.

Isinusulong ng Likhaan ang karapatan sa pagpaplano ng pamilya (FP) at SRH sa pamamagitan ng tatlong estratehiya ng programa:

1. Mga tagapagtaguyod ng kalusugan ng komunidad na nasa hustong gulang at sinanay ng kabataan, mga tagapagpakilos ng komunidad, at mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad magbigay ng impormasyon, mag-organisa ng mga sama-samang aksyon upang matugunan ang mga problema, at tumulong sa mga tagapagbigay ng kalusugan. Ang mga tagapagtaguyod ng kalusugan ay nagpapaalam sa kababaihan tungkol sa FP at iba pang mga hamon sa SRH, sinasanay ng mga tagapagpakilos ng komunidad ang mga kababaihan upang ipahayag ang kanilang mga sarili at magsagawa ng mga sama-samang aksyon, at ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad ay nagbibigay ng pagpapayo at mga referral sa ibang mga tagapagkaloob at pasilidad. Sa pamamagitan ng mga layered community intervention na ito, ang mga kababaihan ay nagagawang:

 • Magpasya sa kanilang mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis.
 • Tumulong sa iba sa kanilang komunidad.
 • Humingi ng sama-samang mga remedyo para sa mga problema, tulad ng mahinang kalidad ng pangangalaga, pamimilit, at hindi sapat na mga supply at serbisyo.

2. Mga nars, midwife, at isang doktor magbigay ng pinagsama-samang, tumutugon sa kasarian, at magalang na pangangalaga sa FP at SRH sa siyam na community-based na klinika. Bukod sa pagpipigil sa pagbubuntis, ang mga pinagsama-samang serbisyo ay kinabibilangan ng:

 • Pag-aalaga ng ina.
 • Pamamahala ng STI at HIV.
 • Mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa karahasan laban sa kababaihan.
 • Pangangalaga sa kalusugan ng kabataan at kabataan.

Ang mga tagapagkaloob ay sinanay sa mga teknikal na kasanayan at kasarian at mga karapatan kaya sila tugunan ang mga isyung panlipunan, pag-embed ng mga pangangailangan ng FP at SRH, tulad ng:

 • Hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya.
 • Hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian.
 • Karahasan.
 • Stigma sa seksuwalidad.
 • Diskriminasyon.

3. Batay sa mga problemang natukoy sa mga komunidad at klinika, ang mga tagapagtaguyod ng patakaran ay nag-aaral at nagmumungkahi ng mga pagbabago sa mga batas at patakaran upang gawin silang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga kababaihang nakakaranas ng kawalan ng kapanatagan sa pananalapi at iba pang mga marginalized na grupo. Dati, tumulong si Likhaan sa pagtataguyod para sa ilang mga dahilan, kabilang ang:

 • Ang Responsible Parenthood at Reproductive Health Act ng 2012.
 • Mga komprehensibong pamantayan sa edukasyon sa sekswalidad sa 2016.
 • PhilHealth accreditation ng free-standing family clinics noong 2018.

Bumalik sa lalong madaling panahon para sa isang bago FP/RH Champion Spotlight organisasyon!

Tykia Murray

Dating Managing Editor ng Digital Content, Knowledge SUCCESS

Si Tykia Murray ay dating Managing Editor ng Digital Content para sa Knowledge SUCCESS, isang limang taong pandaigdigang proyekto na pinamumunuan ng consortium ng mga kasosyo at pinondohan ng USAID's Office of Population and Reproductive Health upang suportahan ang pag-aaral at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at pagpapalitan ng kaalaman sa loob ng pamilya pagpaplano at reproductive health community. Si Tykia ay may hawak na BA sa Pagsusulat mula sa Loyola University Maryland at isang MFA mula sa programang Creative Writing & Publishing Arts ng University of Baltimore.