Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Intergenerational Dialogues sa Family Planning at SRH Services

Pagbabago ng Saloobin tungkol sa mga Kabataan sa Kenya


Bagama't ang mga talakayan tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo ay dapat na bukas sa lahat, ang mga kabataang lalaki at babae ay kadalasang hindi nakikibahagi sa mga ito, kasama ang kanilang mga magulang at tagapag-alaga na gumagawa ng karamihan sa mga desisyon tungkol sa kalusugan para sa kanila. Ang departamento ng kalusugan ng Kenya ay nagpapatupad ng iba't ibang mga interbensyon na nakatuon sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng Ang Challenge Initiative's (TCI), ang Mombasa County ay tumanggap ng pagpopondo upang ipatupad ang mga interbensyon na may mataas na epekto na tumutugon sa ilan sa mga hamon na nararanasan ng mga kabataan sa pag-access ng pagpipigil sa pagbubuntis at iba pang mga serbisyong sekswal at reproductive health (SRH).

Celina Githinji, nagbibinata at tagapag-ugnay ng kabataan para sa Mombasa County, Kenya, alam na alam ang emosyonal at sikolohikal na mga hamon na kinakaharap ng mga batang lalaki at babae na lumapit sa kanya para sa suporta. 

Bilang opisyal na responsable para sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan at pag-iwas sa karahasan na nakabatay sa kasarian, si Githinji ay malapit na kasangkot sa pagtugon ng county sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang kapakanan. 

"Gusto kong suportahan ang mga babae at lalaki at mag-ambag sa pagpapatupad ng mga hakbangin na makakatulong sa pagharap sa mga hamon na kanilang pinagdadaanan," sabi niya.

Bagama't ang mga talakayan tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan ng reproduktibo ay teoretikal na bukas sa lahat, ang mga kabataang lalaki at babae ay nakakaranas ng pagkiling, kasama ang kanilang mga magulang at tagapag-alaga na gumagawa ng karamihan sa mga desisyon tungkol sa kalusugan para sa kanila.  

Members of a Youth to Youth group in Mombasa, go for a community outreach on the beach. they distribute condoms, and preform skits with messages relating to reproductive health. the initiative is supported by DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung) an international development and advocacy organization with focus on achieving universal access to sexual and reproductive health and rights.
Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Bawat taon sa Mombasa County, isang-katlo ng mga pagbubuntis ay hindi pinaplano, at isang-katlo ng mga hindi planadong pagbubuntis ay nagtatapos sa pagpapalaglag. Data mula sa 2014 Kenya Demographic at Health Survey ay nagpapakita na halos isa sa limang batang babae sa pagitan ng edad na 15 at 19 ay naiulat na buntis o may anak na. Ang trend na ito ay medyo pare-pareho sa loob ng higit sa dalawang dekada, na may kaunting pagbabago sa prevalence sa pagitan ng 1993 at 2014. 

Ang isyu ay nakakuha ng pagkilala sa county at ang departamento ng kalusugan ay nagpapatupad ng iba't ibang mga interbensyon na nakatuon sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng Ang Challenge Initiative's (TCI), ang Mombasa County ay nakatanggap ng pondo para ipatupad ang mga interbensyon na may mataas na epekto na tumutugon sa ilan sa mga hamon na nararanasan ng mga kabataan sa pag-access sa mga serbisyo ng contraceptive

Intergenerational Dialogues 

Isa sa mga interbensyon na ipinatupad ay ang mga intergenerational dialogues upang magdulot ng positibong pagbabago ng mga saloobin tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng sekswal na reproduktibo para sa mga kabataan. 

"Noong sinimulan namin ang mga pag-uusap na ito, nagkaroon kami ng pagkakataon na talakayin nang bukas ang mga usapin sa kalusugan ng reproduktibo. Ang unang sesyon ay naging matagumpay, at naisip ko sa aking sarili, Bakit hindi gawin itong parang paborito kong serye sa TV, na nagtatampok ng lingguhang walang paltos?” pagbabahagi ng Githinji.

Ang mga diyalogo ay naglalayong palakasin ang pag-uusap ng mga tao sa iba't ibang pangkat ng edad, upang ang buong komunidad ay makisali sa isang kolektibong proseso ng pagbabago. Ang intergenerational dialogue ay naglalayon na tulay ang agwat sa pagitan ng iba't ibang miyembro ng komunidad at bigyan ng kapangyarihan ang mga tao na talakayin ang mga isyu nang hayagan.

"Ang unang sesyon ay naging matagumpay, at naisip ko sa aking sarili, bakit hindi gawin itong tulad ng aking paboritong serye sa TV, na nagtatampok linggu-linggo nang walang pagkabigo?"

Celina Githinji, Adolescent and Youth Coordinator para sa Mombasa County, Kenya

Paano Ito Nagsimula

"Inayos ko ang aking ideya sa serye ng diyalogo sa komunidad at ibinahagi ko ito sa pangkat ng pamamahala ng kalusugan at nakuha ko ang pag-apruba para dito," pagbabahagi ni Githinji. Nagsasagawa siya ng mga diyalogo at nagbabahagi ng impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo na isinama sa mga kasanayan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga pangunahing stakeholder ng komunidad.

Sa pamamagitan ng TCI's Sisi Kwa Sisi coaching modelo, si Githinji ay nagturo sa 10 sa kanyang mga kapantay, na kasalukuyang sumusuporta sa kanyang trabaho. Gusto niyang maabot ang pinakamaraming stakeholder ng komunidad hangga't maaari. 

Epekto ng Intergenerational Dialogues

“Ang mga sesyon ng diyalogo ay nagbigay-daan sa Mombasa County na bumuo ng mga ugnayan sa mga komunidad at sa iba't ibang henerasyon, na umaabot sa mga bantay-pinto—gaya ng mga lider sa kultura, relihiyon, at lokal—na tumulong sa pagbuo ng mga plano ng aksyon upang matugunan ang mga panlipunan at kultural na pamantayan na maaaring hadlangan ang pag-access ng mga kabataan sa reproductive. serbisyong pangkalusugan,” sabi ni Githinji.

Sa mga diyalogo, tinatalakay ng mga miyembro ng komunidad ang mga isyu, tulad ng:

  • Mga mito at maling kuru-kuro sa contraceptive.
  • Mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik.
  • Pakikilahok ng mga miyembro ng komunidad, kalalakihan at kalalakihan, at mga lokal na pinuno sa pagbibigay ng mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo.

Sa paggawa nito, nag-aambag ang county sa paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran para sa mga kabataan at kabataan upang ma-access ang mga serbisyo at impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo.

Woman that are members of the young mothers, and breast feeding women group gather regularly to discuss sexual reproductive health, and family planning options.
Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

“Nagdagdag din kami pagtuturo at pagtuturo sa mga aktibidad sa pagtataguyod at komunikasyon, pag-demystify ng mga maling kuru-kuro at mga alamat sa kalusugan ng reproduktibo para sa mga kampeon ng kabataan at kanilang mga kapantay,” sabi ni Mwanakarama Athman, coordinator ng reproductive health ng Mombasa County.  

Kasama ng iba pang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, ginalugad din ni Githinji ang mga bagong paraan ng pag-abot sa mga kabataan at kabataan, kabilang ang sa pamamagitan ng mga mobile phone. Maraming mga kabataan ang gumagamit na ngayon ng mga WhatsApp channel upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive at ang mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan. 

Ang Mombasa County ay nag-avail ng toll-free na numero at mobile SMS code na ginagamit ng mga kabataan upang makakuha ng impormasyon, pagpapayo, at mga sagot sa kanilang mga tanong sa kalusugan ng reproduktibo. "Ang mga kampeon ng kabataan ay nakikibahagi sa mga talakayang ito at tinatalakay ang mga alamat at maling kuru-kuro sa kalusugan ng reproduktibo sa iba pang mga paksang paksa para sa mga kabataan," sabi ni Athman.

Levis Onsase

Levis is a dedicated professional with a robust background in public health, specializing in Health Systems Strengthening. Currently, serving as a City Manager with Jhpiego under The Challenge Initiative Platform in East Africa, bringing over a decade of experience in global health programming, program implementation, and public health research. He has been instrumental in advancing family planning and reproductive health initiatives in Kenya, making significant contributions to the field. Levis holds an undergraduate degree in Public Health, which laid the foundation for his career. Currently, pursuing a Master of Science in Public Health, to further enhance his expertise in the field. Notably, he has undertaken specialized coursework in Market Systems Development from Springfield Center, Implementation Science from the University of Washington, and Evaluation and Applied Research from Claremont Graduate University. This additional training has equipped him with invaluable skills in market systems development, knowledge management, and learning. Levis has demonstrated a strong commitment to improving health systems and promoting the well-being of communities.