Mag-type para maghanap

May-akda:

Linos Muhvu

Linos Muhvu

Secretary at Chief Talent Team Leader, Society for Pre and Post Natal Services (SPANS)

Si Linos Muvhu, Family Therapist, ay Chief Talent Team Leader sa Society for Pre and Post Natal Services (SPANS). Siya rin ang African Ambassador ng International Father's Day at ang nagtatag ng International Conference on Maternal Mental Health sa Africa (ICAMMHA). Sa kanyang tungkulin, nagbibigay siya ng pamumuno sa organisasyon; pagtatatag at pagtatanggol sa misyon at bisyon ng organisasyon; pagsuporta at pangangasiwa sa mga miyembro ng pangkat ng organisasyon; pagbibigay ng pinansiyal na pangangasiwa at pagpaplano; pangangasiwa at pagsuporta sa estratehikong pagpaplano; pagbuo ng napapanatiling mapagkukunan; pamamahala o pangangasiwa sa mga panloob na kontrol at pamamahala sa peligro; pagsubaybay sa mga aktibidad at portfolio ng organisasyon; pagsubaybay at pagpapahusay ng imahe ng organisasyon; at pagsusuri sa pagganap ng koponan.

mic SPANS Community Family Mental Health Response Team. Image credit: SPANS / filter by Prisma