தேட தட்டச்சு செய்யவும்

20 மக்கள் தொகை, ஆரோக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான அத்தியாவசிய ஆதாரங்கள் (PHE)