தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

Kadiatou Konate

Kadiatou Konate

பிரசிடென்டே, கிளப் டெஸ் ஜீன்ஸ் தலைவர்கள் டி கினியை நிரப்புகிறார்

Kadiatou Konate est une jeune activities de 21 ans, défenseure des droits des filles et Co-fondatrice du Club des jeunes filles Leader de Guinée avec plus de 500membres à travers le pays, ayant pour famates vocreation de lutters. Depuis plus de 7 ans, Kadiatou milite à travers son organization pour l'éradication des mariages d'enfants, le viol, l'excision, les agressions physiques, les discriminations à travers les dénonciations, les courtesessibations, éducative descatives campagnes digitales ainsi que les விவாதங்கள் communautaires pour aux côtés de l'État, des Institutes tant au niveau National qu'international. Cette தூதர்கள் de l'organisation des mères et enfant de la Guinée et d'Afrique est également récipiendaire du prix « அனைத்து ஆப்பிரிக்கா » du தலைமைத்துவம் ஃபெமினின் en Afrique, du prix de la meilleure ado 2020 par'lçsnal de joursnal de la joursnal meilleure ஆர்வலர் பெண்மையை de l'année 2019 en Guinee. Kadiatou est membre du Think tank jeunes du Partenariat de Ouagadougou et de plusieurs autres plateformes notamment le réseau africain des ADOS/JEUNES d'Afrique pour le développement (AFRIYAN) ainsiqueure s பிளானிஃபிகேஷன் அம்பாரிஸ் லாஸ்

Les jeunes en train de s’engager face aux normes sociales réfractaires à leur Santé sexuelle et reproductive lors du 2ème atelier régional des jeunes à Abidjan.