தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

கிர்ஸ்டன் க்ரூகர்

கிர்ஸ்டன் க்ரூகர்

ஆராய்ச்சி பயன்பாட்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசகர், FHI 360

கிர்ஸ்டன் க்ரூகர் FHI 360 இல் உலகளாவிய சுகாதாரம், மக்கள் தொகை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குழுவிற்கான ஆராய்ச்சி பயன்பாட்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசகர் ஆவார். நன்கொடையாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், சுகாதார கொள்கை வகுப்பாளர்களுடன் நெருங்கிய கூட்டாண்மை மூலம் சான்றுகள் அடிப்படையிலான நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்துவதற்காக உலகளவில் ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை வடிவமைத்து நடத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். , மற்றும் நிரல் மேலாளர்கள். குடும்பக் கட்டுப்பாடு/இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம், சமூகம் சார்ந்த குடும்பக் கட்டுப்பாடு, மக்கள் தொகை, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், கொள்கை மாற்றம் மற்றும் வாதிடுதல் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவை அவரது நிபுணத்துவப் பகுதிகள்.

several individuals fish farming in low tide water up to their ankles.
A trainer from Pathfinder International holding a male condom
A hand holding a male condom
Girls participating in a sexual reproductive health class
From the Scale-Up Community of Practice: A line of people awaiting services spirals around a courtyard. Filter by Prisma ("Golden Hour")