खोज्न टाइप गर्नुहोस्

अभिलेखहरू

दृश्य नेभिगेसन

घटना दृश्य नेभिगेसन

यो महिना

घटनाहरू को पात्रो

सो सोम

मंगल

बु बुध

बि बिहि

शु धन्यबाद

शनि

आइत

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

1 घटना,

-

KM आधारभूत/KM तालिम चाहिन्छ

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

1 घटना,

एशिया २०२४ लर्निङ सर्कल आवेदनको अन्तिम मिति

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

1 घटना,

-

HIPs CHW लर्निंग सर्कल सिन्थेसिस वेबिनार

0 घटनाहरू,

1 घटना,

-

दस्तावेजीकरण मा KM प्रशिक्षण

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

1 घटना,

-

पाठ्यक्रम दर्ता समाप्त हुन्छ: प्रभावकारी विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको लागि ज्ञान व्यवस्थापन

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,

0 घटनाहरू,