தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

பிரசவத்திற்குப் பின் குடும்பக் கட்டுப்பாடு

teal color resource book with the title "2024 Resource Guide"
மைக் The photo depicts The Kasha Fulfillment Center in Kigali, Rwanda. Kasha is an e-commerce company that enables confidential purchases of health care products, including contraceptives, pregnancy tests, and HIV oral self-test kits. The Kasha Fulfillment Center sells and distributes general beauty and over-the-counter health products. It also relays orders to pharmacies (e.g., for birth control and morning-after pills) for fulfilment and delivery in discreet packaging. The wall to the left in the photo is made of brick and is painted teal. It is lined with white bookshelves with various health and wellbeing products such as soup, shampoo, deodorant, and menstrual pads. There are two white tables in front of these shelves with a horizontal file folder, two computers and a printer on top. There are also two black chairs pushed in, in front of the white tables. A woman sits in the far back left corner of the photo at one of the computers. Another woman stands to the right of the tables and wears a grey t-shirt, jeans, and pink sandals. The wall in the right side of the photo is painted bright pink.
A powerpoint presentation intro slide that has pictures of contraceptives and the presentation title, which is "Advancing Self-Care in Asia: Insights, Experiences, and Lessons Learned"
A health worker measuring a woman's blood pressure Integrated Social and Behavior Change
A health worker measuring a woman's blood pressure Integrated Social and Behavior Change
A vector graphic of women protesting holding up signs demanding Universal Health Coverage - UHC - and Family Planning/Reproductive Health services
A female health worker sits at a table organizing the sale of health care products as part of a community outreach program in Rwanda.
Knowledge SUCCESS at ICFP 2022