Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Family Planning Association Nepal ay Walang Iniiwan


Nilikha noong 1959, Family Planning Association Nepal (FPAN) ay ang kauna-unahang pambansang sexual at reproductive health service delivery at advocacy organization sa bansa. Makalipas ang animnapu't tatlong taon, patuloy na tinitiyak ng FPAN na ang impormasyon at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya (FP) ay makukuha at naa-access ng mga pamilya—anuman ang kanilang pagkakakilanlan, kakayahan, lokasyon, kasarian, o katayuan sa sosyo-ekonomiko.

Noong 1950s at '60s, ang mga talakayan tungkol sa pagpaplano ng pamilya at sekswalidad ay sumalungat sa umiiral mga pamantayang panlipunan—napakarami, na ang mga tao ay aktibong umiiwas sa FPAN, kahit na tumatawid sa kalye upang maiwasan ang paglalakad sa opisina. Napahiya ang mga tao, at karaniwan nang hikayatin ang mga tao na magkaroon ng maraming anak. Sa katunayan, ang kasabihang Nepali, "Nawa'y kumalat ang iyong mga anak sa malalayong burol," ay magpapatugtog sa Radio Nepal sa buong bansa.

Maraming nagbago mula noon.

Map of NepalGumagana na ngayon ang FPAN sa 44 na distrito sa Nepal, na naghahatid ng mga serbisyong sekswal at reproductive health (SRH) sa pamamagitan ng 1,232 na mga punto ng paghahatid ng serbisyo, kabilang ang mga nakapirming pasilidad, outreach, at mga mobile clinic. Halos kalahati ng mga kliyente ng FPAN ay tumatanggap ng mga serbisyo sa pamamagitan ng mga pangkat ng pamamahagi na nakabase sa komunidad. Ang pagiging inklusibo ay nasa ubod ng gawain ng FPAN, na may higit sa 88% ng mga kliyente na kumakatawan sa mga mahihirap, marginalized, hindi kasama sa lipunan, at kulang sa serbisyong populasyon. Bilang karagdagan, ang mga kababaihan ay bumubuo ng higit sa 50% ng mga miyembro ng board ng FPAN; Kasama sa mga kawani at istruktura ng pamamahala ang mga kinatawan ng kabataan mula sa lahat ng pitong lalawigan.

Dahil sa kasaysayang ito ng pag-abot at paglilingkod sa mga marginalized at under-represented na populasyon, kabilang ang mga taong may kapansanan, mga nasa liblib na lugar, mga taong may HIV (PLHIV), mga trafficked returnees, migranteng manggagawa, LGBTQI people, sex worker, at iba pa, tinanong namin ang FPAN upang balangkasin ang mga pangunahing bahagi nito para sa pagkakapantay-pantay at pagsasama.

Mga Pangunahing Kasanayan para Palakasin ang Equity at Inclusion

Gumamit ng Data at Ebidensya
Ang pagpaplano at pagpapatupad na nakabatay sa ebidensya ay mahalaga para sa FPAN habang patuloy nitong pinapalawak ang abot nito upang matugunan ang mga marginalized at bulnerable na populasyon. Ginagamit ang ebidensya para subaybayan ang abot, suriin ang pagiging epektibo, at magplano ng mga bagong aktibidad; samakatuwid, ang mga aral na natutunan ay patuloy na isinasama. Bilang bahagi ng nakabatay sa ebidensya, nakatuon sa data, ang FPAN ay nag-mapa ng mga lugar na pinaghuhugutan nito sa pamamagitan ng mga survey sa sambahayan, na tinulungan ng mga manggagawa sa komunidad na may malawak na kaalaman sa kanilang mga lugar. Ginagamit ang deprivation ranking upang higit na maunawaan ang socioeconomic status ng bawat catchment area para mas mahusay na maabot ang mga kliyenteng kulang sa serbisyo. Kinukuha ng FPAN ang mga istatistika ng serbisyo nito gamit ang mahihirap, marginalized, hindi kasama sa lipunan, at hindi gaanong naseserbisyuhan na tagapagpahiwatig nito, gamit ang ebidensya upang ipaalam ang pagpapatupad ng programa.

Himukin ang Iba't ibang Komunidad
Sinusuportahan ng FPAN ang mga marginalized na komunidad sa pag-angkin ng kanilang mga karapatan sa SRH sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon na iniakma upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa impormasyon at serbisyo. Halimbawa, gumawa ang FPAN ng mga materyal na impormasyon, edukasyon, at komunikasyon (IEC) sa braille, mga video na nagtatampok ng interpretasyon ng sign language, at mga sesyon ng komprehensibong sexuality education (CSE) na nagta-target sa mga mahirap maabot na populasyon. Ang mga sesyon ng CSE na ito ay inihahatid sa paaralan bilang bahagi ng mga ekstrakurikular na aktibidad, o sa labas ng paaralan ng mga peer educator.

Väestöliitto
Ang FPAN ang una sa Nepal na tumugon sa mga pangangailangan ng SRH ng mga kliyenteng may kapansanan, sa pamamagitan ng proyektong Väestöliitto sa Kathmandu Valley. Ang proyekto, na pinondohan ng Family Federation of Finland, ay nakatuon sa pagbabago ng mga saloobin ng komunidad (sa pamamagitan ng mga kampanya sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga aktibista at media), adbokasiya, pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyo ng SRH para sa mga taong may kapansanan, at pagpapalitan ng kaalaman sa mga organisasyong naglilingkod sa mga tao may mga kapansanan, ang Gobyerno ng Nepal (GON), at iba pang mga koponan ng bansa. Ang video na ito (sa Nepali) ay nagpapakita kung paano naaabot ng FPAN ang mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng proyektong Väestöliitto, gamit ang sign language at mga boses mula sa Blue Diamond Society, na gumagana para sa komunidad ng LGBTQI.

Himukin ang mga Peer Educator para Makikilos ang mga Komunidad
Aktibong ipinapaalam ng FPAN sa mga komunidad ang tungkol sa mga available na serbisyo sa pamamagitan ng Peer Educators na na-recruit mula sa magkakaibang grupo tulad ng:

  • PLHIV.
  • Mga taong may kapansanan.
  • Ang komunidad ng LGBTQIA+.

Hinihikayat ng peer mobilization ang mga tao na ipaalam sa kanilang sariling mga komunidad ang tungkol sa mga available na serbisyo at tumutulong na bumuo ng mga relasyon sa pagitan ng FPAN at iba't ibang grupo.

Magbigay ng Libreng Serbisyo sa Mga Nangangailangan Nito
Mula noong 2004, ang FPAN ay nagkaroon ng patakarang walang pagtanggi sa mga serbisyo para sa mga mahihirap, marginalized, at hindi nabibigyang serbisyo sa lipunan.

Magbigay ng Sensitibo at Walang Stigma na Serbisyo
Tinitiyak ng FPAN na ang mga serbisyo ng SRH na ibinibigay sa pamamagitan ng fixed, outreach, at mobile clinic nito ay kasama at sensitibo sa mga pangangailangan ng magkakaibang komunidad. Halimbawa, ang mga mobile camp at outreach clinic ay isinasagawa sa mga malalayong lugar, magiliw sa kabataan Ang mga serbisyong pangkalusugan at pagpapayo ay ibinibigay sa mga site na bukas tuwing Sabado, at tinitiyak ng mga Youth Center nito na ang mga kliyenteng nagdadalaga ay tinatanggap at komportable.

A woman purchases sanitary pads from a pharmacist as part of a music video on on sexuality, gender and discrimination by FPAN
Bumili ang isang babae ng mga sanitary pad mula sa isang parmasyutiko bilang bahagi ng isang music video tungkol sa sekswalidad, kasarian at diskriminasyon. Pinasasalamatan: FPAN.

Tagapagtanggol para sa Inclusive SRH Services
Ang FPAN ay may nakalaang yunit ng adbokasiya, na itinatag noong 2004, na gumagana para sa inklusibong pambansang mga serbisyo ng SRH. Kabilang dito ang mga serbisyo na magiliw sa kapansanan at nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga taong may magkakaibang oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, at mga katangian ng kasarian (SOGIESC), gaya ng mga serbisyo sa pagkakakilanlan ng kasarian at therapy sa hormone. Ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng FPAN ay nakatulong na matiyak na ang CSE ay kasama sa kurikulum ng pambansang paaralan at nagtrabaho upang baguhin ang pagpapakilala nito mula ikapito hanggang ikaapat na baitang.

Noong 2014, ang mga pagsusumikap sa adbokasiya ng FPAN, kasama ng iba pang pangunahing kasosyo, ay itinatag ang Setyembre 18 bilang National Family Planning Day. Ang Setyembre 18 ay ang petsa kung kailan pormal na itinatag ang FPAN, at ang pagkilala ng GON sa araw na ito ay nagpapatibay sa mga pangako sa pagpaplano ng pamilya at nakakakuha ng atensyon at kakayahang makita ng publiko sa mga isyu sa FP at SRH.

Ang Gobyerno ng Nepal, FPAN, at iba't ibang mga kasosyo sa pagpapatupad ay nilikha isang music video upang magdala ng kamalayan sa SRH at magkakaibang mga isyu sa SOGIESC. Ang video ay nasa Nepali at nagsisimula sa isang babae na bumili ng mga sanitary pad mula sa isang parmasyutiko, na binabalot ang mga ito sa diyaryo upang hindi gaanong makita. Ang isang lalaking bystander ay nagsasabi sa parmasyutiko na ang mga pad ay hindi dapat itago, ngunit hayagang ipinapakita, dahil ang mga isyu sa regla at SRH ay dapat na hayagang talakayin at tanggapin. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagmamaneho sa paligid ng bayan, kumakanta at nakikipagkita sa mga tao na may magkakaibang sekswal na oryentasyon. Ang mga liriko ay tungkol sa pagtanggap sa pagkakaiba-iba.

Mabilis na Magpakilos Sa Panahon ng Mga Emergency
Ang 2015 Nepal na lindol at iba pang lokal na sakuna, gaya ng Bumaha ng ilog ng Koshi, itinampok ang mga natatanging pangangailangan ng mga marginalized at bulnerable na grupo sa panahon ng mga krisis, dahil sila ang pinakamalamang na nahihirapang ma-access ang mga serbisyo. Ang International Planned Parenthood Federation's (IPPF) disaster response initiative, SPRINT, suportado ang FPAN sa mga paghahanda sa pagtugon sa sakuna, nagtutulungan sa loob ng apat na araw ng lindol noong 2015. Mula noong lindol, sinanay ng FPAN ang mga kawani sa minimum initial service package (MISP) at nag-set up ng mga supply para sa mabilis na pagtugon. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatulong sa FPAN na mabilis na kumilos at tumugon sa pandemya ng COVID-19, na may mga serbisyong magsisimula sa loob ng isang buwan ng mga hakbang sa pag-lockdown na ipinatupad ng Gobyerno ng Nepal. Sa lahat ng pagsusumikap sa pagtugon, nakikipag-ugnayan at kumukunsulta ang FPAN sa mga mahihinang grupo at kanilang mga network upang maghanda at magbigay ng mga serbisyo.

Makipagtulungan nang Malapit sa Pamahalaan sa Lahat ng Antas
Ang FPAN ay malapit na nakikipag-ugnayan sa GON sa lahat ng antas (pederal, probinsiya, at munisipalidad) at tumutulong na umakma sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ang pagpapanatili ng isang magiliw, pakikipagtulungan, at suportang relasyon sa mga institusyon ng gobyerno ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa adbokasiya upang isulong ang inklusibong diskarte ng FPAN.

Tiyakin ang Pagmamay-ari ng Komunidad
Ang FPAN ay malalim na naka-embed at nakikibahagi sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito: Ang mga site ng serbisyo ay itinatag sa lupang ibinigay ng komunidad. Bilang karagdagan, ang FPAN ay may malaking base ng membership na may 11,000 boluntaryo, na sumusubaybay at kumokontrol sa mga site ng serbisyo pati na rin tumulong sa paghahanap ng pondo at suporta para sa organisasyon. Bilang isang lokal na itinatag na organisasyon, ang pagmamay-ari ng komunidad ay mahalaga sa mga operasyon ng FPAN.

Umaasa kami na ang mga pangunahing kasanayang ito upang palakasin ang pagkakapantay-pantay at pagsasama ay kapaki-pakinabang sa iba pang mga organisasyon at proyektong nagtatrabaho upang matiyak na walang maiiwan sa aming mga pandaigdigang pagsisikap na maabot ang mga layunin ng FP2030.

Pranab Rajbhandari

Country Manager, Breakthrough ACTION Nepal, at at Regional Knowledge Management Advisor na may Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communications Programs

Si Pranab Rajbhandari ay ang Country Manager/Sr. Social Behavior Change (SBC) Advisor para sa Breakthrough ACTION na proyekto sa Nepal. Siya rin ang Regional Knowledge Management Advisor-Asia para sa Knowledge SUCCESS. Isa siyang Social Behavior Change (SBC) practitioner na may higit sa dalawang dekada ng karanasan sa trabaho sa pampublikong kalusugan. Siya ay may grounded field experience simula bilang isang program officer at sa nakalipas na dekada ay pinangunahan niya ang mga proyekto at country team. Nagsanggunian din siya nang nakapag-iisa sa buong bansa at internasyonal para sa mga proyekto ng USAID, UN, GIZ. Siya ay mayroong Master's in Public Health (MPH) mula sa Mahidol University, Bangkok, Master's (MA) sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan at isang Ohio Wesleyan University alumnus.

Dr. Naresh Pratap KC

Administrator, Family Planning Association of Nepal (FPAN)

Si Dr. Naresh Pratap KC ay ang administrator ng Family Planning Association of Nepal (FPAN). Siya ay may higit sa 32 taon ng malawak na karanasan sa serbisyo ng gobyerno sa Nepal, nangunguna sa malaki at kumplikadong mga programa sa pamamagitan ng pagpaplano ng programa, pagpapatupad ng pag-unlad, at pamamahala. Pinamunuan niya ang mga pangunahing pambansang entidad sa ilalim ng Ministri ng Kalusugan at Populasyon na nagsisilbing direktor para sa Family Health Division (FHD), Logistics Management Division (LMD), Management Division, at National Center for AIDS and STD Control (NCASC). Siya ang pinuno ng bansa para sa Expanded Program on Immunization (EPI) at tumulong sa paglunsad ng Measles Campaign 2005, isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa pampublikong kalusugan sa Nepal. Nagbigay siya ng makabuluhang pamumuno upang itakda ang pundasyon para sa at itatag ang programa sa kalusugan ng ina ng bansa, ang pinakamahusay na programa sa kalusugan sa Nepal. Sinuportahan niya ang pagbuo ng patakarang partikular sa sakit na may malakas na pagtutulungang teknikal sa pagitan ng mga pambansang NGO at mga organisasyon ng lipunang sibil. Siya ay sumangguni sa WHO sa Indonesia at Sudan; nagtrabaho sa Mjanyana Hospital, Eastern Cape, South Africa; at bilang isang TB Educator para sa Project HOPE, Uzbekistan. Si Dr. Naresh ay may MPH, MD, at Diploma sa Tuberculosis at Epidemiology (DTCE).