Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Ano ang Epekto ng Kasarian at Kapangyarihan sa Paggawa ng Desisyon ng FP?


Ang pagsusuri sa epekto ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga karanasan sa paggawa ng desisyon sa contraceptive sa pamamagitan ng lens ng power framework ay maaaring magbigay ng mga kritikal na insight. Ang mga ito ay maaaring magbigay sa mga programa ng isang mas mahusay na pag-unawa kung paano tugunan ang mga hadlang sa pag-access at paggamit ng mga babae at babae ng contraception.

Para maging epektibo ang mga programang boluntaryong pagpaplano ng pamilya, dapat nilang isaalang-alang ang mga paraan kung saan ang mga pamantayan ng kasarian ay nakakaimpluwensya at nakikipag-ugnayan sa mga desisyon sa pagpaplano ng pamilya. Mga pamantayan ng kasarian ilarawan kung paano inaasahang kumilos ang mga tao ng isang partikular na kasarian sa isang partikular na kontekstong panlipunan. Iniimpluwensyahan nila ang lahat mula sa kalidad ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya hanggang sa kakayahan ng mga babae at babae na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kung at kailan gagamitin ang pagpaplano ng pamilya, kabilang ang kung aling paraan.

Mga Kahulugan ng Kapangyarihan

Ano ang ibig nating sabihin sa kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay tukoy sa konteksto; ang isang tao o grupo ay maaaring makaranas ng iba't ibang antas ng kapangyarihan depende sa kanilang mga sitwasyon. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ay relational, na nangangahulugan na ito ay nagbabago bilang tugon sa mga tao at panlipunang mga kadahilanan na naroroon. Maaari nating ilarawan ang apat na uri ng kapangyarihan:

Power Over

kapangyarihan tapos na ay pinakamadaling makilala ng marami at tumutukoy sa dominasyon ng isang tao o grupo sa ibang tao o grupo. Ang kapangyarihan ay tinitingnan bilang isang ganap na panalo-talo na relasyon—para ang isa ay makakuha ng kapangyarihan, ang isa ay mawawalan nito.

Kapangyarihan sa Loob

kapangyarihan sa loob ng ay ang pakiramdam ng isang tao sa pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, at isang realisasyon na maaari silang kumilos sa isang bagay.

Kapangyarihan Upang

kapangyarihan sa ay ang kakayahan ng isang tao na hubugin ang kanilang buhay at impluwensyahan ang mundo sa kanilang paligid, ang kakayahang kumilos at makaapekto sa pagbabago.

Kapangyarihan Sa

kapangyarihan kasama ay ang kapangyarihang panlipunan na nagbibigay-daan para sa sama-samang pagkilos. Ang kapangyarihan ay batay sa panlipunang suporta at pakikipagtulungan upang lumikha ng pagbabago.

kapangyarihan sa loob ng, kapangyarihan kasama, at kapangyarihan sa lahat ay nauugnay sa isang pakiramdam ng kalayaan at pagiging epektibo sa sarili. Self-efficacy tumutukoy sa paniniwala ng isang tao na kaya nila ang isang gawain, at ang ahensya ay tumutukoy sa paniniwalang may kapangyarihan ang isang tao na makamit ang isang layunin sa pamamagitan ng pagkilos. Iyon ay, kung ang isang tao ay nag-iisip na magagawa nila ang isang gawain, kung gayon ang kanilang self-efficacy ay mataas; gayunpaman, kahit na naniniwala sila na magagawa nila ang gawaing ito, ngunit walang nagbabago dahil sa mga puwersang panlabas na naglilimita sa pagbabago, kung gayon wala silang kalayaan.

Registered Nurse works with patients and staff members. Photo © Dominic Chavez/World Bank

Paano Nagsasalubong ang Kapangyarihan at Kasarian?

Ang intersectionality, isang terminong likha ni Kimberlé W. Crenshaw, ay isang terminong kadalasang inilalapat sa trabaho sa larangan ng kasarian at nagpapahiwatig na kasarian ay hindi nangyayari sa isang vacuum sa labas ng iba pang mga pagkakakilanlan sa lipunan at mga istruktura ng lipunan (tulad ng lahi ng isang tao o katayuan sa ekonomiya). Ito ay nagbibigay-daan para sa at isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng maramihan at kadalasang pare-parehong mahahalagang impluwensyang nakakaapekto sa karanasan ng isang tao.

Ang konsepto ng intersectionality ay maaaring ilapat sa kasarian at kapangyarihan din. Ang mga pamantayan ng kasarian, ayon sa kanilang likas, ay mga pagpapahayag ng dinamika ng kapangyarihan sa loob ng isang lipunan, at ang lahat ng anyo ng kapangyarihan ay hinuhubog ng mga nakabubuo o negatibong pamantayan ng kasarian. Ang mga negatibong pamantayan ng kasarian ay kadalasang nagsisilbing paninindigan sa mga nakasanayang humawak ng kapangyarihan sa iba (sa mga patriyarkal na lipunan, ang grupong ito ay mga lalaki), at inaalis ng iba (sa patriyarkal na lipunan, ang grupong ito ay kababaihan) ang pagpapahalaga sa sarili o pakiramdam ng kalayaan. (power within) at ang kakayahang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sariling buhay (power to). Ang mga nakabubuo na pamantayan ng kasarian ay nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang mga negatibong pamantayan ng kasarian ay naglalayong itaguyod ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Halimbawa, ang isang nakabubuo na pamantayan ng kasarian ay susuportahan ang mga kababaihan sa pagpapasya kung sino at kailan magpakasal, tulad ng magagawa ng mga lalaki sa maraming konteksto. Gayunpaman, ang isang negatibong pamantayan ng kasarian ay susuportahan ang mga kababaihan na hindi makapagpasya kung sino o kailan magpakasal, habang ang parehong pagpipilian ay ibinibigay sa mga lalaki. Samakatuwid, ang kapangyarihan ay likas na kasarian at ang mga pamantayan ng kasarian ay likas na "pinalakas."

Bakit Mahalaga ang Intersection ng Kasarian at Kapangyarihan sa Mga Programa sa Pagpaplano ng Pamilya?

Ang ugnayan sa pagitan ng kasarian at kapangyarihan ay nakakatulong na ipaliwanag kung paano sa iba't ibang konteksto, umuunlad ang ahensya—o hindi. Para sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya, ang kasarian at kapangyarihan ay nakakaimpluwensya sa ahensyang gumagawa ng desisyon sa contraceptive ng kababaihan, o ang kakayahang magsarili at malayang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kung at kailan gagamit ng contraception at kung aling mga paraan ang gagamitin. Nakakatulong ito sa mga programa na maunawaan kung kailan at bakit gumagamit ng contraception ang mga babae, at ang mga taong nakakaimpluwensya sa desisyong iyon.

Ang mga relasyon sa kapangyarihan ay nangyayari sa maraming aspeto ng paggawa ng desisyon. Ang desisyon mismo (power to) ay isang halimbawa ng kapangyarihang kumilos at gumamit ng partikular na paraan ng contraceptive, ang kapangyarihang makaapekto sa pagbabago sa kanyang buhay. Ang kontrol sa paggawa ng desisyong ito ay isang halimbawa ng power over—halimbawa, ang kapangyarihan ng biyenan o kapatid na babae na maaaring mayroon o wala sa desisyon ng isang babae na gumamit ng paraan ng contraceptive dahil sa kanyang posisyon sa pamilya.

Ang power dynamics ay hindi limitado sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga lalaki at babae: kadalasang ang mga kababaihan ay maaaring gumamit ng kapangyarihan sa ibang mga kababaihan, sinadya man o hindi sinasadya, kaya muling nagpapatupad ng mga patriarchial na istruktura na nagsisilbing bawasan ang lahat ng kakayahan ng kababaihan na gumawa ng mga desisyon. Naiimpluwensyahan ito ng mga pamantayan ng kasarian tulad ng mga sumusuporta sa kontrol ng biyenan o kapatid na babae hindi lamang sa mismong desisyon, kundi pati na rin sa kontrol sa kadaliang kumilos, pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan, at/o pananalapi ng sambahayan at personal. Ang paniniwalang magagawa ng isang tao ang desisyong ito—halimbawa, ang pakiramdam ng isang babae sa tiwala sa sarili at paniniwala sa kanyang kakayahang gumamit ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis—ay isang halimbawa ng kapangyarihan sa loob.

Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ay nauugnay din sa pakiramdam ng pakikipag-ugnayan sa iba upang lumikha ng positibong sistematikong pagbabago sa contraceptive na pagdedesisyon (power with). Makikita natin ito sa kapangyarihan ng isang babae na isulong ang pagbabago sa mga patakaran at pamantayan ng komunidad upang mas masuportahan ang iba pang kababaihan at babae at ang kanilang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya.

Sa pagsusuri ng mga programa at mga proyekto sa pamamagitan ng isang kasarian at power lens, ang mga kapaki-pakinabang na tanong ay kasama ang:

  • Ano (mga) pangkat ng kasarian may kapangyarihan sa isang ibinigay na konteksto?
  • Paano nakakaapekto ang kapangyarihang ito sa iba sa kanilang paligid (kapwa sa loob ng nangingibabaw na kasarian at sa labas nito)?
  • Ano ang mga pamantayan ng kasarian na nakakaapekto sa kapangyarihan sa loob ng isang tao?

Tuklasin ang epekto ng kasarian at kapangyarihan sa contraceptive access sa pamamagitan ng isang kuwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Aria.

Ang pagpapataas ng ahensiya ng kababaihan—ang kapangyarihan sa kanilang sarili na maniwala na may kakayahan silang gumawa ng desisyon—ay mahirap nang hindi rin tinutugunan ang mga pamantayang panlipunan na sumusuporta o humahadlang sa pagtaas ng ahensya. Sa ilang partikular na pagkakataon, maaaring mapanganib ito sa kaligtasan ng mga kababaihang naninirahan sa mga konteksto na marahas na sumasalungat sa pagtaas ng ahensya ng kababaihan. Samakatuwid, ang mga programa ay hindi dapat gumana sa isang vacuum, at dapat ding tumingin sa mga mapaghamong salik sa konteksto na nag-aambag sa mga paniniwalang nakapaligid sa kasalukuyang ahensya ng kababaihan.

I-click ang bawat uri ng kapangyarihan para sa mga halimbawa kung paano matutugunan ng mga programa ang mga pamantayang panlipunan upang palakasin ang ahensya ni Aria sa loob ng kanyang konteksto sa lipunan.

POWER OVER

KAPANGYARIHAN SA

Mga aktibidad na sumusuporta sa kababaihan at kababaihan access sa impormasyon at pangangalaga, kabilang ang transportasyon, mga kumpidensyal na appointment, at pagdaragdag ng mga tanong tungkol sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa mga regular na pagbisita sa isang klinika o health center.

KAPANGYARIHAN SA LOOB

KAPANGYARIHAN SA

Pagbuo ng mga grupo ng kababaihan na sumusuporta sa pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo at tagapagtaguyod para sa mga pagbabago sa mga patakaran sa lokal na antas.

Paggamit ng Kasarian at Power Framework sa Practice

Masculinité, Famille, et Foi (Masculinity, Family and Faith) DRC and Rwanda, Tearfund, Passages Project
Ang Tearfund and the Passages Project ay nakipag-ugnayan sa mga lider ng pananampalataya at mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya, nagpatupad ng mga pag-uusap sa komunidad kasama ang mga mag-asawa, at nagbigay ng mga pagsasanay at workshop upang matugunan ang hindi patas na pamantayan ng kasarian na pumipigil sa paggamit ng pagpaplano ng pamilya at nag-aambag sa maagang pag-aasawa at mataas na antas ng interpersonal na karahasan (IPV) . Kasama sa proyekto ang mga kritikal na pagsasanay sa pagninilay sa paggamit ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon, dinamika ng kapangyarihan sa mga tungkulin ng kasarian, at pananagutan sa panahon ng mga workshop, pagsasanay, at pakikipag-usap sa komunidad kasama ang mga mag-asawa at lider ng pananampalataya.

Kabilang sa mga nalantad sa proyekto:

  • Tumaas ang paggamit ng modernong contraceptive.
  • Ang mga pananaw sa pag-apruba ng komunidad sa papel ng mga lalaki sa mga gawain at pag-aalaga ng bata ay tumaas.
  • Ang bilang ng mga kalahok na nadama na "ang isang asawang babae ay maaaring magpahayag ng kanyang opinyon kahit na ang kanyang asawa ay hindi sumasang-ayon" ay tumaas.
  • Ang mga pananaw sa pag-apruba ng komunidad sa IPV ay bumaba sa mga kalalakihan at kababaihan.

Ang isang balangkas ng kasarian at kapangyarihan ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga paraan kung saan ang mga pamantayan ng kasarian ay nakakaapekto sa paggawa ng desisyon sa contraceptive, at maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool upang magdisenyo ng mga epektibong boluntaryong programa sa pagpaplano ng pamilya na aktibong gumagana upang baguhin at hamunin ang mga negatibong pamantayan ng kasarian. Ang mga programang pagbabago sa kasarian ay naglalayong baguhin ang mga relasyon sa kasarian upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay. Pangunahin ang mga programang ito, sa pamamagitan ng paghamon at pagbabago ng mga negatibong pamantayan ng kasarian, pagpapalakas at paglikha ng mga positibong pamantayan ng kasarian, at paglikha ng mga istrukturang sumusuporta sa kasarian. pagkakapantay-pantay, ay muling hinuhubog ang power dynamics at pinapabuti ang kakayahan at ahensya ng kababaihan na gumawa ng mga desisyon, kabilang ang mga nauugnay sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

41K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap