தேட தட்டச்சு செய்யவும்

திட்ட செய்திகள் படிக்கும் நேரம்: 5 நிமிடங்கள்

உலகளாவிய சுகாதார அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம்: எங்களுடன் சேர்!

The Latest and Greatest in Global Health

தி உலகளாவிய சுகாதார அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் (GHTechX) will take place virtually from April 21–24, 2021. இந்த நிகழ்வு USAID க்கு இடையேயான கூட்டாண்மை மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம், மற்றும் இந்த உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை journal. GHTechX seeks to convene speakers and technical sessions that highlight the latest and greatest in global health, with participants spanning global health experts, students, and professionals from across the global health community.

Previously known as Global Health Mini-U, the Global Health Science and Practice Technical Exchange (GHTechX) was renamed to better represent its wide variety of participants and sessions. The new name is also emblematic of the collaboration between the GHTechX and the open-access, peer-reviewed journal உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை, emphasizing the journal’s focus on program implementation. உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை is managed by Knowledge SUCCESS.

Graphic with text reading “Global Health Science and Practice Technical Exchange | ஏப்ரல் 21-24, 2021 | #GHTechX21 | @GHTechX”, including logos of USAID, the Milken Institute School of Public Health / The George Washington University, and the Global Health: Science and Practice journal

We’re proud to present several sessions at GHTechX. Join us as we preview three game-changing knowledge innovations for the broader FP/RH community and discuss our editorial and publishing work under உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை.

Knowledge SUCCESS GHTechX sessions are listed below. பதிவு at https://globalhealthxchange.com/ to view the full agenda.

Knowledge SUCCESS Sessions at GHTechX

Journal Editors Discussion: How Knowledge Is Used

Apr. 21, 2021 | 4:15pm – 5:15pm EDT

இல் 2019, Seye Abimbola, Editor-in-Chief of the BMJ Global Health, wrote a provocative editorial on the imbalance in authorship which has resulted in theforeign gazeof peer-reviewed journals. He has recently published a follow-up editorial, The Uses of Knowledge in Global Health,” on the various roles each of us play in creating and using knowledge, characterizing these roles asprofessors, emancipators, engineers, and plumbers.” Seye, along with GHSP Editor-in-Chief, Steve Hodgins, and Associate Editor, Rajani Ved, will explore how we can “rethink our relative focus, emphasis, priority, and gaze” with regard to the uses of knowledge. They will challenge you to rethink the role(s) you play, how you connect with others, மற்றும், most importantly, how you can prevent injustices in the creation and utilization of knowledge. We strongly encourage you to read the article before the session so you can come prepared to actively contribute to the discussion.

3 New Game-Changers for Getting Evidence and Experience into Family Planning and Reproductive Health Programs / 3 Nouvelles Innovations pour Intégrer les Données Probantes et l'Expérience dans les Programmes de Planification Familiale et de Santé de la Reproduction

Apr. 23, 2021 | 7:15am – 8:45am EDT

This session will be delivered in English with live French interpretation / Cette session sera disponible en français avec interprétation simultanée

There is a wealth of evidence and experience about family planning and reproductive health (FP/RH) திட்டங்கள். But how do we ensure that that knowledge gets put into practice? Come learn how Knowledge SUCCESS blended knowledge management, behavioral economics, and design thinking to find a solution to this intractable problem. Working directly with FP/RH professionals around the world, we used a five-step design-thinking process to analyze the barriers and opportunities to knowledge-seeking, sharing, and use and design better tools and solutions to support their work. Throughout the process, we identified key behavioral economics mechanisms that influenced their knowledge management processes, such as choice overload and cognitive overload, as well as ones that could improve the design of tools and solutions, including social norms and incentives. This panel session will share these behavioral insights as well as three new knowledge innovations for collecting and curating knowledge, connecting people to knowledge, and strengthening capacity in knowledge management. Will these innovations transform the way the FP/RH community seeks, shares, and uses knowledge to guide programs? Try out the knowledge innovations yourself in this session and let us know what you think.

Les programmes de planification familiale et de santé de la reproduction (PF/SR) sont riches en preuves et en expériences. Mais, comment faire en sorte que ces connaissances soient mises en pratique ? Venez apprendre comment Knowledge SUCCESS a combiné la gestion des connaissances, l’économie comportementale et le design thinking pour trouver une solution à ce problème insoluble. En travaillant directement avec des professionnels de la PF/SR à travers le monde, nous avons utilisé un processus de design thinking en cinq étapes pour analyser les obstacles et les opportunités à la recherche, au partage et à l’utilisation des connaissances et, concevoir de meilleurs outils et solutions pour soutenir leur travail. Tout au long de ce processus, nous avons identifié les principaux mécanismes de l’économie comportementale qui influencent leurs processus de gestion des connaissances tels que la surcharge de choix et la surcharge cognitive, ainsi que ceux qui pourraient améliorer la conception des outils et des solutions, notamment les normes sociales et les incitations. Ce panel d’experts partagera ses connaissances comportementales ainsi que trois nouvelles innovations en matière de collecte et de conservation des connaissances, de connexion des personnes aux connaissances et de renforcement des capacités de gestion des connaissances. Ces innovations transformeront-elles la manière dont la communauté de la PF/SR recherche, partage et utilise les connaissances pour guider les programmes ? Essayez vous-même les innovations en matière de connaissances lors de cette session et faites-nous savoir ce que vous en pensez.

Publishing About Programs in the Global Health: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி இதழ்

Apr. 23, 2021 | 11:30am – 12:30pm EDT

Evidence from global health programs is far too often hidden away in annual or evaluation reports to donors. It is important that the evidence generated from these programs be vetted by peer reviewers and be as accessible as possible through the published literature. தி உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை (GHSP) journal is an open-access, peer-reviewed journal focused on how programs work. This session will focus on what the editors and reviewers are looking for at GHSP. We will describe the necessary steps for preparing and submitting a manuscript and provide important insights into what makes a good manuscript.

A New Knowledge Management Solution to Enhance the Exchange of Evidence-Based Information and Knowledge Among Global Cross-sectoral Communities Working in PED/PHE

Apr. 24, 2021 | 11:00am – 11:05am EDT

The Population, ஆரோக்கியம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (PHE) and Population, சுற்றுச்சூழல், and Development (PED) community identified a need to engage with each other and exchange knowledge and experiences related to policy, ஆராய்ச்சி, and implementation, but lacked a streamlined and central place to collaborate and share relevant resources with other practitioners working across the globe. இல் 2020, the Knowledge SUCCESS Project conducted a series of co-creation workshops with PHE stakeholders working in the United States, East Africa, and Asia to ideate solutions that would streamline and enhance the exchange of information and knowledge among the global PED/PHE community. The three workshops resulted in six prototypes and had one connecting theme across workshops – the need for a website that provides easy access to relevant resources and provides connections among the global community working on cross-sectoral programming. During this session, we will introduce the brand new People-Planet Connection, launching on Earth Day, April 22nd.

Registration for the Global Health Science and Practice Technical Exchange is free of charge. Session recordings will be made available to registered participants following the conference. We hope you will join us.

Would you like to know more about our co-creation process and the innovations we’re working on? Try these pages:

GHTechX மாநாட்டிற்கான பின்னணி கிராஃபிக், குளோப் போன்ற உலகளாவிய ஆரோக்கியம் தொடர்பான ஐகான்கள், ஒரு சிதறல் சதி, ஒரு கொரோனா வைரஸ், மக்கள் குழு, மற்றும் ஒரு பூதக்கண்ணாடி
ஆனி கோட்

Communications Team Lead, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

Anne Kott is the communications team lead for Knowledge SUCCESS. Previously, she served as communications director for the Knowledge for Health (K4 ஆரோக்கியம்) திட்டம், communications lead for Family Planning Voices, and started her career as a strategic communications consultant for Fortune 500 companies. She earned her MSPH in health communication and health education from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and bachelor's of arts in Anthropology from Bucknell University.

சோனியா ஆபிரகாம்

Scientific Editor, உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி இதழ்

Sonia Abraham is the scientific editor for the Global Health: Science and Practice Journal and has been writing and editing for over 25 ஆண்டுகள். She holds a Bachelor’s in Biological Sciences from the University of Maryland and a Master’s in Writing from Johns Hopkins.

3.1கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்