தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

அலெக்ஸாண்ட்ரா ஏஞ்சல்

அலெக்ஸாண்ட்ரா ஏஞ்சல்

தொழில்நுட்ப ஆலோசகர், பி.எஸ்.ஐ

Alexandra Angel is a Technical Advisor at Population Services International (பி.எஸ்.ஐ) in Washington, DC. She advises PSI's global programs on developing, செயல்படுத்தி, and sustaining quality sexual and reproductive health programs and services for women and girls. Her areas of focus are quality of care, client-centered FP counseling, and introducing the Caya diaphragm as a method choice. Alexandra speaks French, and much of her work is focused on Francophone West Africa. She has a BA in French and Francophone Studies and in Religious Studies from Santa Clara University and an MPH in from the George Washington University.

Caya Diaphragm
பராமரிப்பு கட்டமைப்பின் தர வரைபடம்