தேட தட்டச்சு செய்யவும்

ஆழமான படிக்கும் நேரம்: 6 நிமிடங்கள்

இரட்டை-பக்காவ்: ஒரு சமூகத்தின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் SRH ஐ இணைத்தல் - பகுதி 1

Indigenous women protect their sexual and reproductive health and their marine environment


ட்வின்-பகாவ் திட்டம் பழங்குடி மக்களிடையே பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதார சேவைகள் மூலம் பாலின சமத்துவத்தை ஆதரிக்கிறது. புதிதாகப் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு "இரட்டை" சதுப்புநில நாற்று இருக்கும், which the newborn’s family must plant and nurture until it is fully grown. The project exemplifies the importance of family planning and reproductive health interventions in long-term environmental protection measures. This is part 1 இன் 2.

Connecting a Community’s Ecosystem to Family Planning and Reproductive Health

The Twin-Bakhaw (short for bakawan, which means “mangroves”) project provides a unique approach to advocating for gender equality and sexual and reproductive health services in fisheries management, within indigenous populations. This 10-month project operates under a scheme that each newborn in the family will have a “twin” mangrove seedling, which the newborn’s family must plant and nurture until it is fully grown, thus the name Twin-Bakhaw. The project’s success shows how important integrating family planning and reproductive health (FP/RH) interventions are for long-term environmental protection, food security, and disaster mitigation. PATH அறக்கட்டளை பிலிப்பைன்ஸ், Inc., leads the project, which is implemented in two barangays (villages) in the two municipalities of the Calamianes Island Group (CIG)—Barangay Buenavista in the municipality of Coron and Barangay Barangonan in the municipality of Linapacan. The CIG, one of the most bio-diverse groups of islands in the Philippines, is home to the Tagbanuas, one of the oldest indigenous populations in the country.

Various studies have long shown the correlation between growing population and depletion of natural resources (attributed to overfishing, illegal, unregulated, and unreported fishing practices) may eventually lead to food insecurity—a social problem that the world is continuously working on, given the commitment of governments to zero hunger by 2030 as part of the Sustainable Development Goals (SDGகள்).

பெண்கள், particularly those in poor and vulnerable communities such as indigenous populations, face the burden of food insecurity. Dependent on natural resources for food and livelihood and given the responsibility for their family’s health and nutrition, women are key contributing factors to both sound environmental management and the community’s health status.

The Philippines has long responded to this complex relationship between community health and the environment through its use of a multi-sectoral population, ஆரோக்கியம், and environment (PHE) அணுகுமுறை. This Twin-Bakhaw project, with its unique approach to enhancing indigenous women and female youths’ roles in fisheries management and promoting gender equality and sexual and reproductive health and reproductive rights (SRH), adds to the Philippines’ decades of experience in PHE programs. (For more information on the rich history of PHE in the Philippines and PHE implementation guidance and lessons learned, check out this recently released publication entitled History of Population, Health and Environment Approaches in the Philippines.)

கிரேஸ் கயோசோ (ஓரின சேர்க்கையாளர்) Pasion, a Knowledge SUCCESS Knowledge Management Regional Officer based in the Philippines, recently spoke with Twin-Bakhaw project team members—Field Program Coordinator Vivien Facunla and the Assistant Field Project Officers Ana Liza Gobrin and Nemelito Meron—to learn more about how they integrated SRHR, பாலினம், திறன் கட்டிடம், and environmental protection through the Twin-Bakhaw project.

“Every time a woman gives birth, a mangrove tree will be planted and named after the newborn. This shows the unity of family and a way of protecting the mangrove.” — Ana Liza

பகுதி 1

ஓரின சேர்க்கையாளர்: Can you tell us a little bit about the Twin-Bakhaw project? Why was it called Twin-Bakhaw?

Vivien: The idea started when I attended the lab program under the WORTH Initiative, facilitated by an organization called ARROW based in Malaysia, wherein we were taught about SRHR. At the end of the program, we were assigned to think about the type of project that we can do in our own project sites that incorporates the three themes—environmental conservation, பருவநிலை மாற்றம், and SRHR. Our USAID-funded Fish Right program started a women-managed areas (WMA) activity for women to manage their marine resources, but it didn’t have an SRHR component. It was focused more on sustainable fishing. This Twin-Bakhaw project is an added value to the Fish Right program. We target the indigenous women since they are usually the ones who have no opportunity to manage resources, to decide, to participate, or to exercise their rights.

Ana Liza: It was called Twin-Bakhaw because every time a woman gives birth, a mangrove tree will be planted and named after the newborn. The number of mangroves planted will equal the number of babies born in the community. This is a symbol of stewardship and a way to monitor the number of children in the village…[the project] is really focused on how sexual and reproductive health is linked to the environment and climate change.

Watch WORTH Vlog Video #1, which introduces the project overview.

ஓரின சேர்க்கையாளர்: What inspired the project to focus on indigenous women?

Vivien: I saw that the women in these areas do not have a big role in fisheries management. Usually, they will attend meetings not to represent themselves but as an alternate for their husbands. When they make decisions, they will always say, “I’ll first ask my husband if it is okay.” You cannot see them empowered when it comes to management. So the concept of women-managed areas allows women to do the management of coastal resources themselves.

Ana Liza: Women-managed areas are proof that women can lead—that they can decide for themselves and that they have a voice.

நெமிலிட்டோ: This project presents an opportunity for women to participate, lead, and influence the decision-making process in managing the designated protected area and to have access to marine resources.

ஓரின சேர்க்கையாளர்: Why is the focus on protecting the bakawan or mangroves? What roles do mangroves play in the communities in which you work? What is their importance?

நெமிலிட்டோ: Mangroves are very important habitats for breeding fish and other marine species. It is a defense for coastal communities against the effects of climate change, such as storm surges and flooding, and is also carbon storage. It is one of three key parts of marine biodiversity, which includes coral reefs and seagrass. It plays an important role in the livelihood of most women fishers in the community. The area is where they glean shellfish for food and profit. (Note: Gender in Aquaculture and Fisheries defines gleaning as a “fishing method used in shallow, coastal, estuarine, and freshwaters or in habitats exposed during low tideother terms used for this type of fishing are ‘gathering’ and ‘collecting.’”)

Vivien: Women in these areas are most comfortable in the mangrove areas since, according to them, not all women know how to swim…they are not comfortable in deep areas like the coral reefs. From that information, we conceptualized the idea of designating that [mangrove area] portion as the protected area that they can manage as a start since they are already comfortable in those areas. When they experienced Yolanda in the Calamianes, the villagers saw that houses near the mangrove forest were not destroyed, while houses within the denuded mangrove forest were wrecked. (Note: Super typhoon Yolanda, internationally known as typhoon Haiyan, is one of the most powerful tropical cyclones ever recorded.) This concept of protecting the mangroves was easy for the indigenous community to accept since they experienced on their own the benefits of having mangroves during the typhoon.

“Women have big roles in the fisheries sector, but it is invisible work.” — Vivien

ஓரின சேர்க்கையாளர்: The project integrates SRH, பாலினம், திறன் கட்டிடம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல். How do all these components fit together?

Vivien: The Fish Right project conducted an analysis of gender roles in the Calamianes Island Group fishing communities, and it showed that women are engaged in all the stages of the fisheries value chain—from pre-fishing to harvesting to post-harvesting. They prepare food for the husbands before fishing, and they glean and do near-shore fishing. When their husbands return, they also clean and sell the fish, which is part of post-harvesting. Women have big roles in the fisheries sector, but it is invisible work. So the concept of women-managed areas is allowing women to manage the mangroves on their own. Then when the Twin-Bakhaw project came, we thought why not integrate the importance of SRHR for women in the women-managed areas.

நெமிலிட்டோ: The role of women in protecting and managing their SRHR and their environment is very vital in the community. If the woman is healthy, she can better take care of the environment.

For more information about the results of the analysis of gender roles, check out this executive summary of the Analysis of Gender Roles in the Calamianes Island Groups Fishing Communities.

The Twin-Bakhaw Project built the capacity of Tagbanua women on gender sensitivity, leadership, sexual and reproductive health rights, ecosystems approach to fisheries management, and mangrove reforestation.
The Twin-Bakhaw Project built the capacity of Tagbanua women on gender sensitivity, தலைமைத்துவம், sexual and reproductive health rights, ecosystems approach to fisheries management, and mangrove reforestation.

Watch WORTH Vlog Video #2, which discusses Twin-Bakhaw’s capacity-building training.

ஓரின சேர்க்கையாளர்: How do you communicate the relationship between SRH and the environment to the communities you work with?

நெமிலிட்டோ: Conducting training and seminars on SRHR, environmental conservation, and preservation is one way, but being able to relay the important message that if a woman is healthy, she can take care of herself and her family and the environment. If the environment is healthy, they will benefit from it. The healthier the marine ecosystem where they get their food and their livelihood, their food source will be sustained. This logic was really instilled in themIf these women have a lot of mouths to feed because they don’t practice family planning, then eventually, in the future, there will be fewer marine resources for them to rely on due to overpopulation.

Ana Liza: பற்றி the link between SRH and their environment, [we say] that if you take care of your coastal resources, which are the source of your livelihood, you will receive positive returns. நிச்சயமாக, you will be able to take care of your coastal resources if you have fewer children, you plan your family, and you properly space your children’s births. How will you feed your children if the resources are already depleting? The resources are already dwindling now. If each family within a community has many children, the resources will not be enough. If they have this perspective and if their capacities are built through training and seminars, they will be able to take care of themselves, their reproductive health, and together with their husbands, they will understand the importance of the environment andwomen’s role in the community.

Watch WORTH vlog video # 3 இருந்து 02:00 செய்ய 03:00, which discussed the increase of women’s knowledge on FP and the links between being a healthy woman and having a healthy environment.

Read more about the Twin-Bakhaw project’s சவால்கள், செயல்படுத்தல், and replication tips in part 2 of the interview.

இரட்டை-பக்காவ்: ஒரு சமூகத்தின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் SRH ஐ இணைத்தல் - பகுதி 1
கிரேஸ் கயோசோ பேஷன்

வட்டார அறிவு மேலாண்மை அலுவலர், ஆசியா, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

கிரேஸ் கயோசோ-பேஷன் தற்போது ஆசிய பிராந்திய அறிவு மேலாண்மை (KM) தகவல்தொடர்பு திட்டத்திற்கான ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் மையத்தில் அறிவு வெற்றிக்கான அதிகாரி. கயோ என்று அதிகம் அறியப்படுகிறது, அவர் தகவல்தொடர்பு துறையில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக அனுபவம் கொண்ட ஒரு மேம்பாட்டு தகவல் தொடர்பு நிபுணர் ஆவார், பொது பேச்சு, நடத்தை மாற்றம் தொடர்பு, பயிற்சி மற்றும் மேம்பாடு, மற்றும் அறிவு மேலாண்மை. தனது வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை லாப நோக்கமற்ற துறையில் செலவிடுகிறார், குறிப்பாக பொது சுகாதார துறையில், பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு சிக்கலான மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரக் கருத்துகளை கற்பிக்கும் சவாலான பணியில் அவர் பணியாற்றியுள்ளார்., அவர்களில் பெரும்பாலோர் ஆரம்ப அல்லது இடைநிலைப் பள்ளியை முடிக்கவில்லை. அவர் பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் எளிமைக்காக நீண்டகாலமாக வாதிடுபவர். நன்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் தொடர்பு பட்டப்படிப்பை முடித்த பிறகு (NTU) ஆசியான் அறிஞராக சிங்கப்பூரில், பல்வேறு ஆசிய நாடுகளின் சுகாதாரத் தொடர்பு மற்றும் KM திறன்களை மேம்படுத்துவதில் சர்வதேச மேம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு பிராந்திய KM மற்றும் தகவல் தொடர்புப் பாத்திரங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்.. அவள் பிலிப்பைன்ஸில் வசிக்கிறாள்.

விவியன் ஃபாகுன்லா

அணி தலைவர், பெண்கள் நிர்வகிக்கும் பகுதி உரிமை, PATH அறக்கட்டளை பிலிப்பைன்ஸ், Inc.

விவியன் ஃபாகுன்லா பலவானில் பிறந்து வளர்ந்தவர், பிலிப்பைன்ஸ். அவள் பி.எஸ். பலவான் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் கடல் உயிரியலில். மீன்வளம் மற்றும் கடல் பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக களம் சார்ந்த அனுபவம் கொண்டவர், நெட்வொர்க்கிங், வக்காலத்து, மற்றும் கடல் இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல். அவர் பல்வேறு பங்குதாரர்களுடன் பணியாற்றியுள்ளார் மற்றும் பாலினத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி மனித உரிமைகளை ஆதரிப்பதில் பொருத்தமான அனுபவங்களைப் பெற்றார்., பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதார உரிமைகள் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகள். தற்போது, அவர் USAID மீன் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் கலாமியன்ஸ் தீவுக் குழுவிற்கான களத் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் பகுதிக்கான குழுத் தலைவராகவும் உள்ளார் என்பது PATH அறக்கட்டளை பிலிப்பைன்ஸின் சரியான திட்டமாகும்., Inc.

லிசா கோப்ரின்

உதவி கள திட்ட அலுவலர், பெண்கள் நிர்வகிக்கும் பகுதி உரிமை, PATH அறக்கட்டளை பிலிப்பைன்ஸ், Inc.

அனா லிசா கோப்ரின், பிலிப்பைன்ஸ் PATH அறக்கட்டளையின் உதவி கள திட்ட அதிகாரி ஆவார், Inc. பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் பகுதி என்பது லினாபகனில் உள்ள ஒரு சரியான திட்டமாகும், பலவான். லிசா ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான குடும்பத்துடன் வளர்ந்தார் மற்றும் அவரது பெரும்பாலான உடன்பிறப்புகள் சமூக வளர்ச்சியில் வேலை செய்கிறார்கள். சமூகத்தில் மக்களை ஒழுங்கமைப்பதில் அவளின் பாதி வாழ்க்கை கழிந்தது. அவர் பெண்களின் போராட்டங்களில் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளார் 20 ஆண்டுகள். தான் நிறுவிய அரச சார்பற்ற நிறுவனமொன்றின் இயக்குநராக தனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதே அவரது கனவு.

நெமெலிட்டோ மெரோன்

உதவி கள திட்ட அலுவலர், பெண்கள் நிர்வகிக்கும் பகுதி உரிமை, PATH அறக்கட்டளை பிலிப்பைன்ஸ், Inc.

நெமிலிட்டோ "எமில்" பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் பகுதிக்கான உதவி களத் திட்ட அதிகாரி மெரோன் என்பது கொரோனை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சரியான திட்டமாகும், பலவான். எமில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர். சமூகப் பணிகளைச் செய்யும் நிறுவனத்தில் அவர் பணியாற்றுவது இதுவே முதல் முறை. இந்தத் திட்டத்துடன் இணைந்து பணியாற்றுவது வாழ்க்கையை மாற்றும் அனுபவமாக இருந்தது என்றார், மற்றும் திட்ட தளத்தில் பழங்குடியினருடன் இணைந்து பணியாற்றுவது மிகவும் நிறைவாக இருந்தது.

11.3கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்