Mag-type para maghanap

Tag:

Africa

manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
Mga mag-aaral na may sapat na gulang na literacy | Sinuportahan ng USAID ang mga programang pang-edukasyon upang tumulong sa pagtuturo ng mga nasa hustong gulang na lalaki at babae | Credit: J. Neves/USAID
Kaalaman sa Pagpaplano ng Pamilya East Africa