Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Higit pa sa Humanitarian Settings: Ang mga Pangangailangan ng Kabataan Para sa Pagpaplano ng Pamilya ay Nananatiling Hindi Natutugunan sa DRC


Ang Democratic Republic of the Congo (DRC) ang may pinakamasalimuot at matagal nang humanitarian crisis sa Africa at ang pang-apat na internally displaced people (IDP) na krisis sa mundo. Ang paulit-ulit at matinding makataong krisis sa DRC ay resulta ng mahabang kasaysayan ng tunggalian at karahasan na nailalarawan ng sapilitang pagpapaalis. Ayon sa pinakahuling mga numero mula Marso 2022, mayroong 5.97 milyong IDP sa bansa, kung saan ang salungatan o pag-atake ng mga armadong grupo ay lumikas malapit sa 96% (OCHA). Ang nakaraang labanan sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at ng mga rebelde ay nagresulta sa malawakang pang-aabuso laban sa populasyon ng sibilyan at matagal na mga krisis sa makatao.

Sa nakalipas na ilang dekada, ang pagiging kumplikado ng (mga karapatang sibil at nakabatay sa kasarian) na mga kumplikado sa DRC ay tumaas lamang, na pinarami ng maraming salik. Hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at batay sa kasarian violence (GBV) ay seryosong alalahanin para sa mga refugee mula sa DRC. Noong tagsibol ng 2022, tumindi ang labanan sa Eastern DRC nang ang Mouvement noong 23 Mars (M23) rebeldeng grupo ng militar na nakikipaglaban sa gobyerno sa North-Kivu province. Nagdulot ito ng karahasan at displacement sa buong lalawigan. Noong Nobyembre 2022, ilan 5.5 milyong tao ay inilipat sa loob ng bansa.

Ang mga opisyal ng gobyerno ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga kasosyo upang suportahan ang DRC sa pagbibigay ng seguridad para sa mga lumikas na tao. Ang iba't ibang mga humanitarian partner ay nakikialam upang magbigay ng mahahalagang pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng krisis, parang UNFPA pagsuporta sa pag-access sa isang holistic na hanay ng mga serbisyo, kung saan ang mga serbisyo at impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo, batay sa kasarian Ang karahasan (GBV), at sexual exploitation and abuse (SEA) ay inaalok ng walang bayad sa mga babae at babae. Ipas DRC nagbibigay ng sekswal at reproductive na pangangalagang pangkalusugan sa mga displaced na babae at babae sa pamamagitan ng mga mobile clinic sa mga kampo. Sa loob, inilipat ang mga pamayanan at mga kampo ay umabot na o lumampas sa kapasidad, at ang magagamit na mga pangunahing serbisyo ay maaaring umaabot sa kanilang mga limitasyon o masyadong magastos, na nakakaapekto sa mga IDP at miyembro ng mga lokal na komunidad.

Ang mga kaso ng GBV sa populasyon ay laganap at ang mga displaced na populasyon ay kinikilala na nasa mas mataas na panganib ng sekswal na karahasan. Ang mga Youth and Adolescent IDP ay walang access sa mga patuloy na paraan ng contraceptive at kadalasang nakakaranas ng mga pagbabago sa mga intensyon sa pagbubuntis, parehong dinamika na nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pagbubuntis sa mga kabataang wala pang 24 taong gulang. May matinding pangangailangan para sa pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang sekswal at reproductive na kalusugan ng mga IDP sa mga kampo at ang implikasyon ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng komunidad at mga peer educator ay mag-aambag sa pagbabawas ng bilang ng mga hindi gustong pagbubuntis at mga impeksiyong naililipat sa sekswal sa mga setting na ito, habang pinapahusay din ang referral network para sa mga partikular na pangangailangan ng mga IDP.

Ang mga teenage pregnancy ay may malalaking kahihinatnan sa kalusugan at panlipunan, na kadalasang lumalala sa mga kumplikadong humanitarian. Ang mga komplikasyon na nauugnay sa pagbubuntis at panganganak ay ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga batang babae na may edad 15-19 sa buong mundo. Ang pag-access at pagbibigay ng mga serbisyong may mataas na kalidad ay limitado sa mga IDP na hindi tumatanggap ng kinakailangang espesyal na atensyon. Ang mga kabataan na bumubuo sa mga IDP, ay nahaharap sa mga hadlang sa pag-access at paggamit ng de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan bago, habang, at pagkatapos ng pagbubuntis. Ang ilang partikular na grupo ng mga kabataan, halimbawa, mga napakabatang kabataan, kabataang walang asawa, at mga nawalan ng tirahan dahil sa digmaan, kaguluhang sibil, o iba pang mga emerhensiya, ay nahaharap sa mga partikular na hadlang upang ma-access ang mga kinakailangang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Dahil sa likas na katangian ng patuloy na makataong mga emerhensiya sa North-Kivu, ang pangangailangan para sa mga serbisyo ng contraceptive ay tumaas. Ang mga kabataan na gustong umiwas o maantala ang pagbubuntis ay maaaring magkaroon ng kaunting access sa mga serbisyong kontraseptibo sa pagpaplano ng pamilya, at ang mga babaeng nakakaranas ng hindi gustong pagbubuntis ay malamang na hindi magkaroon ng access sa mga serbisyo ng suportaSa makatao na konteksto, ang kakulangan ng impormasyon at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang modernong pagpipigil sa pagbubuntis, ay higit na nagpapahina sa kalusugan ng mga babae at babae. Ang mga internally displaced na kababaihan sa North-Kivu ay nalantad sa partikular na mataas na antas ng sekswal na karahasan at maaaring kailanganin ding makipagtalik sa transaksyon upang mabuhay, lahat habang nakakaranas ng pinababang access sa mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Dahil ang iba't ibang mga kasosyo sa komunidad ay nakikialam na ngayon sa sekswal at reproductive na kalusugan at pagtataguyod ng kalusugan ng reproduktibo ng kababaihan, may pag-asa na ito ay baligtarin o itama ang mga hindi sapat na kasanayan.

Kailangang gawin ang pagbabago upang makilala at matugunan ang dinamika ng kasarian at kapangyarihan sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Pagtitiyak na ang mga tao ay hindi nakakaranas ng pamimilit, diskriminasyon, na mayroong mabisa at makabuluhang partisipasyon ng mga taong nag-aalala at taong nakasentro sa pangangalaga para sa mga kababaihan at batang babae na gumagamit ng pakikipagtalik para sa kaligtasan ng buhay na palaging nasa panganib na magkaroon ng mga STI dahil sa pamimilit sa kalusugan ng reproduktibo at kawalan ng mga serbisyong kontraseptibo. Napakaraming kailangang gawin sa pamamagitan ng hindi pagpuna sa kung paano ang pagsuporta sa kanilang katayuan sa lipunan-ekonomiya ay maaaring makabawi sa ilan sa mga hamong ito.

 

“…Nagkasakit ang aking ina nang lumipat kami [sa] kampo ng mga refugee. Pagkatapos ay sinimulan ko ang sex work para makakuha ng gamot at para mabuhay. Nang pumunta ako sa mobile clinic ay tumanggi silang bigyan ako ng contraceptive na paraan dahil ako ay 17 taong gulang….Hindi ako gumagamit ng condom dahil karamihan sa mga lalaki ay [tumanggi]d…Ako ngayon ay dalawa o tatlong buwang buntis at ni hindi ako gumagamit ng condom. alam kung sino ang may pananagutan dahil lahat ng aking mga kasosyo ay tumatangging kilalanin ito” – Sifa sa Bulengo Camp.

 

Pagkagambala sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya maaaring mabawasan sa pamamagitan ng:

a) mga aksyon sa paghahanda,

b) pagtugon sa krisis, at

c) coordinated transition pabalik sa mga nakagawiang serbisyo.

Sa mga displaced youth access sa pagpaplano ng pamilya ay mahalaga at ang pinaka-cost-effective na paraan ng pagbabawas ng maternal at neonatal mortality sa humanitarian settings. Ang pag-access sa pagpaplano ng pamilya para sa mga IDP ay dapat na isang mahalagang bahagi ng makataong tugon at maaaring isulong bilang mga lider at practitioner namin:

  • Payuhan ang mga kabataan at babae sa mga paraan ng contraceptive at bigyan sila ng mga contraceptive kung gusto nila;
  • Itaas ang kamalayan sa mga manggagawang pangkalusugan tungkol sa mga nakakapinsalang bunga ng teenage pregnancy, na kadalasang nakakaapekto sa mga batang babae mula sa mga pamilyang refugee;
  • Protektahan ang mga batang babae mula sa mga panganib ng sekswal na pagsasamantala;
  • Makinig nang mas mabuti sa mga kabataan tungkol sa kanilang mga layunin at mithiin; at
  • Talakayin sa kanila kung paano ang mabuting kalusugan, kabilang ang boluntaryong paggamit ng pagpaplano ng pamilya, ay makatutulong sa kanila na maabot ang kanilang buong potensyal.

Ang paggalang at pagprotekta sa mga karapatan ng mga kabataan sa lugar na ito ay nauugnay sa mga obligasyon ng Estado na garantiyahan ang unibersal na pag-access sa komprehensibong sekswal at reproductive health intervention bago, habang, at pagkatapos ng pagbubuntis para sa lahat ng kababaihan at babae. Ang pagpaplano ng pamilya ay nagliligtas ng buhay. Ang pagtiyak ng patuloy na pag-access sa pagpaplano ng pamilya para sa mga populasyon na nakakaranas ng makataong krisis ay kailangan, hinihiling, at magagawa. 

Simon Bine Mambo, MD, MPH

Executive Director YARH-DRC

Si Simon ay isang medikal na doktor, mananaliksik, at tagapagtaguyod para sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive ng mga kabataan. Ang kanyang pang-araw-araw na layunin ay mag-ambag sa kalidad ng buhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng adbokasiya at pagtataguyod ng mga serbisyong pangkalusugan. Isang young-FP champion, si Simon ay Co-Founder at Executive Director ng Youth Alliance for Reproductive Health(YARH-DRC) sa Democratic Republic of Congo. Nag-publish siya ng ilang mga artikulo sa peer reviewed journal. Inilalaan niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik, pagtataguyod ng kalidad ng kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa marupok at makatao na konteksto.